Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 316
(k 30. 06. 2016)
Primátor :
Ing. Juraj Bernaťák
Bernolákova 96/8
PSČ : 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba : 00421/43/...
  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana   

Zápisnica Tlač E-mail
Napísal Administrator   
18. May 2012
Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trstenej konaného dňa
15. mája 2012 v zasadačke MsÚ v Trstenej

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Primátor mesta, Ing. Jozef Ďubjak, zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva v Trstenej na rok 2012.

K bodu 1/
Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak, ktorý konštatoval, že plénum Mestského zastupiteľstva je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva. Na začiatku rokovania bolo prítomných 9 poslancov. Oneskorený príchod z dôvodu neodkladných povinností nahlásili poslanec Štefan Starek, Ing. Štefan Kapjor, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Jozef Gočál.

K bodu 2/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice bola poverená: Bc. Miriam Vrabčeková
Overovateľmi zápisnice boli určení: Ľubomír Hoľma, Mgr. Peter Žatko.

K bodu 3/
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení:  
Mgr. Štefan Kristofčák - predseda,
Anton Juris - člen,
Igor Jarolín - člen.

Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na mandátovú a volebnú komisiu.
Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh hlasovalo 9 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor).

Do návrhovej komisie boli zvolení:
Štefan Bača- predseda,
MUDr. Jozef Gočál – člen,
Ing. Silvia Púčiková - člen.

Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na návrhovú komisiu.
Z prítomných 9 poslancov za predložený návrh hlasovalo 9 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor).

Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že návrh na zloženie návrhovej komisie bol prijatý.

K bodu 4/
Schválenie programu rokovania
Primátor oboznámil prítomných s programom rokovania:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
4. Schválenie programu rokovania.
5. Kontrola plnenia uznesení a správa o výsledkoch kontrol za mesiace marec a apríl 2012.
(predkladá: hlavný kontrolór)
6. Informácie primátora mesta.
Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ.
7. Správa o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011.
(predkladajú: riaditelia ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ)
8. Správa o rozpočtovom hospodárení mesta za rok 2011 – záverečný účet.
(spracúva: vedúca oddelenia finančného a mestského majetku)
9. Správa o čerpaní rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2012.
(spracúva: vedúca oddelenia finančného a mestského majetku)
10. Správa o technicko-organizačnom zabezpečení Festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, recitačnej súťaži duchovnej poézie Dilongova Trstená a Festivalu mládežníckych a chorálových zborov Spievame Márii.
(spracúva: vedúca organizačného oddelenia)
11. R ô z n e
- Fontána s umeleckým dielom na námestí M. R. Štefánika v Trstenej - informácia o príprave investície.
- Športové triedy ZŠ,
- Mládežnícky parlament,
- Určenie platu primátora,
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 
- Prehodnotenie vysielacieho času v mestskom rozhlase,
- Vybudovanie informačného systému v meste,
12. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
13. Interpelácie poslancov. 
14. Záver.

Pred diskusiou k tomuto bodu rokovania primátor informoval, že na zasadnutie MsZ prídu aj zástupcovia spoločnosti ARDSYSTÉMY, ktorí predložia svoj návrh a ponuku na vybudovanie informačného systému v meste. Primátor navrhol aby bol podľa potreby upravený program rokovania - keď prídu zástupcovia spomínanej spoločnosti bude prerokovaný ich návrh a teda bod rokovania 11/Rôzne – Vybudovanie informačného systému v meste. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
 Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený program rokovania.
Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh hlasovalo 9 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (Mgr. Mojmír Krajči).
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že program rokovania podľa predloženého návrhu bol schválený.
K bodu 5/
Kontrola plnenia uznesení a správa o výsledkoch kontrol za mesiace marec a apríl 2012
 Správu vypracoval hlavný kontrolór, Gustáv Sliva. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

 Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie číslo 348/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 342/IV/2012 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trstenej, konaného dňa 10. apríla 2012.
 Z prítomných 10 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol za mesiace marec a apríl 2012
 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (MUDr. Jozef Gočál).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje štvrťročné vyhodnotenie pracovnej činnosti primátora k 31. 3. 2012
 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (MUDr. Jozef Gočál).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Faktická poznámka Ing. Silvia Púčiková – prosí hlavného kontrolóra, aby písal záznam o kontrolách zrozumiteľne, sú tam len uvedené skratky. Správa o výsledku kontroly pri poplatkoch za TKO je nezrozumiteľná.
Gustáv Sliva uviedol, že to ešte nie je ukončená kontrola, preto nie sú všetky informácie uvedené úplne, zatiaľ je to len predbežná informácia.

K bodu 6/
Informácie primátora mesta

Na úvod tohto bodu rokovania primátor informoval poslancov a zároveň ich požiadal, aby sa zúčastnili prerokovania návrhu Územného plánu, ktoré sa uskutoční 22. mája 2012 (utorok) v kine so začiatkom o 10,00 hod. pre podnikateľov a organizácie a o 17,00 hod. pre občanov. 

1. Investičná výstavba
- budova internátu bývalej ZŤS – aj naďalej rokujeme o tomto objekte, je v našom záujme získať túto budovu do majetku mesta. Vyzvali sme Úrad práce na zdôvodnenie, prečo sa nezaoberali našou žiadosťou a opätovne sme žiadali o prevod tohto objektu do majetku mesta. Zároveň sme ponúkli možnosť umiestnenia, tak ako aj v roku 2008, pracoviska Úradu práce v našej budove na ul. ČSA – doručili sme im potrebné doklady, t.j. jednoduchú projektovú dokumentácii s nákladmi ako aj GP. Úrad práce nás listom zo dňa 4. 5. vyzval na doplnenie účelu využívania predmetného objektu a ten sme im listom dňa 7. 5. 2012 presne špecifikovali v zmysle schváleného uznesenia zo dňa 26. 8. 2008. Objekt žiadame získať do majetku mesta za primeranú cenu.
- Taktiež prebieha proces schvaľovania zmluvy na prevod budovy colnice pri Materskej škole do majetku mesta.
- Mestský rozhlas - rekonštrukcia ukončená, podľa hlásení sú riešené reklamácie, prípadne potrebné doplnenia. V súčasnosti je ich už podstatne menej. Pripravujeme opatrenia tak, aby sme vytvorili technické podmienky na kvalitné vysielanie rozhlasu aj na Ústí.
- Opravu miestnych komunikácií realizujeme postupne – máme zakúpenú zmes a riešime to vlastnými silami.
- Cesta IBV Ďurdinová – to čo malo byť zrealizované v tomto roku je už ukončené, malo by sa pokračovať v prácach až v nasledujúcom roku podľa dohodnutého harmonogramu. Ak by mali Cestné stavby voľné kapacity, začnú s prácami v tomto roku, úhrada pôjde ale v súlade s dohodou. Občania z tejto časti ale prosia, tlačia aby sa pokračovalo v prácach, je to stavba, ktorá má svoj harmonogram, budeme pokračovať podľa neho. 
- Výstavba 60 b. j. na Západe – pokračujeme s výkupmi pozemkov. Urbár nám schválil nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré zasahujú do ich majetku. Sú ale aj problémy s projektovou dokumentáciou vzhľadom na zmenené podmienky zo strany SSE a SPP, musíme dať všetko do súladu pre územné konanie. 
- Sú splnené všetky podmienky na začatie opráv hraničného priechodu, malo sa začať v 5/2012, nestihli ale urobiť verejné obstarávanie, tak sa s prácami nezačalo. To isté platí aj na most pri ulici Mieru. Podľa informácií, kontrakt medzi SSC a Ministerstvom dopravy je podpísaný, finančné prostriedky sú vyčlenené, je treba urobiť verejné obstarávania a začať stavbu.

2. Projekty – čerpanie zo zdrojov EÚ – bude predkladaná správa
- schválený projekt kanalizácie - do konca mesiaca by sme mali začať s realizáciou tohto projektu,
- projekt Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na toku Všivár – fyzicky ukončené, zaslali sme záverečnú monitorovaciu správu, následne pošleme záverečnú žiadosť o platbu,
- prešiel nám projekt na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v hodnote 832 914,57,-EUR (toto je suma pre nás, Jablonka má v projekte „len“ kúpu auta v hodnote cca 300 tis.,- EUR). Čakáme na zmluvu. Pripravujeme všetko tak, aby sme začali s touto stavbou v januári v nasledujúcom roku.
- Zberný dvor – prišlo nám oznámenie o neschválení žiadosti – poslali sme žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, čakáme na výsledok. 
- projekt na preventívne opatrenia na toku Trsteník – doplnili sme požadované doklady,
- realizovali sme 3 mikroprojekty. Dva v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou a jeden projekt s Českou republikou. Všetky už zrealizované, pracujeme na záverečných správach,
- audiovizuálny fond – schválili nám dotáciu vo výške 30,-tis. EUR. Prebehla verejná súťaž, o súťažné podklady požiadalo 6 uchádzačov, ponuku dali len 2 spoločnosti, dnes prebehla aukcia.
- Projekt „Chodníček k sousedům,“ nám zamietli,  
- bol podaný ďalší projekt (Brusel) – Európa pre občanov – tu sú zahrnuté všetky kultúrne podujatia – čakáme na výsledky,

3. Projektová dokumentácia
- pripravujeme PD vjazd a výjazd na sídlisku Západ. 
- chodník na ul. Oravickej (Panasonic). 
- PD križovatka a parkovisko pri nemocnici

4. ROEP
- Správny orgán vydáva rozhodnutia ku podaným námietkam, ktoré komisia doručuje účastníkom. 26. 4. bolo zasadnutie komisie, kde bolo konštatované, že práce idú plynule, bolo odovzdaných posledných 8 námietok, pokračujú práce na vydávaní rozhodnutí na Ďurdinovej – ten posun o ktorom sa už niekoľkokrát hovorilo.

5. Kultúrne akcie
- Stavanie mája – veľmi dobrá akcia,
- Oslavy vstupu do EÚ – koncert,
- 8. mája – kladenie venca ku pamätníku oslobodenia,
- DilongStar – veľmi dobrá úroveň
- Merlin – menší záujem,
- Zraz motorkárov BMW na Slovensku – exhibícia na námestí – vystúpil aj majster sveta
- Akadémia ku Dňu matiek

6. Bytová politika
- V pondelok začneme s roznášaním ročného vyúčtovania za rok 2011.
- vymáhanie nedoplatkov – poslali sme ďalšie tri výzvy na odovzdanie bytu.
- V pondelok bude zasadnutie bytovej komisie – riešenie sťažnosti,

7. Rôzne
- Rokovanie Predsedníctva a Rady ZMOS
- Stretnutie s majiteľmi garáži na Brezovickej ceste – vytápanie garáží pri dažďoch – zdvihnutá cesta,
- Účasť na slávnostnom odhalení tabule mons. Trstenskému v Dolnom Kubíne,
- Stretnutie s p. Kubátkovou, SSC ohľadom vjazdu na IBV na Západe,
- Zasadnutie ZMOHO v Habovke,
- Zasadnutie Rady Euroregiónu Tatry, 
- Kongres cezhraničného zväzku Euroregión Tatry,
- Pracovné stretnutie ku projektu Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu - nová zložka, ktorá by mala fungovať ako subjekt uchádzajúci sa o finančné prostriedky,
- Účasť na schôdzi Jednoty dôchodcov ,
- Prijatie španielskeho vyslanca pre vzdelávanie p. Pardiňasa,
- Schôdza Klubu dôchodcov - zúčastnili sa Mgr. Štefan Kristofčák a Štefan Bača ,
- Uskutočnilo sa stretnutie s p. Furmanom z Krajského pamiatkového úradu – reakcia na podnet p. Kolodeja ohľadom vykopaných hradieb,
- Stretnutie so spoluvlastníkmi Domu služieb – riešenie otázky rekonštrukcie podkrovia, až na jednu vlastníčku sú všetci tomu naklonení.
- Rokovanie s OHL ohľadom reklamácie dlažby a ohľadom prác naviac. Na rokovaní boli účastníkmi aj zástupcovia spol. Premac a Sates – z rokovania vyplynuli dôležité závery, napr. aj to, že spoločnosť Premac predlžuje záručnú dobu na dlažbu o 10 rokov, garantujú, že dlažba je v poriadku a že znesie akékoľvek užívanie. 
- Stretnutie s podnikateľmi z Prístavu – prišli iba štyria podnikatelia,
- Účasť na vyhlásení výsledkov súťaže TOP GASTRO – 50 výročie založenia školy na Slanickej Osade,
- Stretnutie so zástupcami Datalanu – riešenie problémov v súvislosti s digitalizáciou mesta,
- Mikloš Hatvani, primátor družobného mesta Issaszeg v Trstenej – dohodnutá spolupráca na projekte Európa pre občanov,
- Stretnutie s p. Dušanom Chrenekom – vedúci Európskej komisie na Slovensku. Rokovali spolu o príprave Európskych dní v Trstenej.
- Prijatie detí z 2. B. zo ZŠ na ul. Hviezdoslavovej – veľmi šikovné deti,
- Prezentácia dychových orchestrov na Orave v Jablonke – dychová hudba Oravanka sa ukázala v novom svetle.
- Riadne VZ OVS – predbežne sa nejde zvyšovať cena vodného a stočného.
- Riešenie čiernych skládok na našom území, ktoré sa začínajú veľmi množiť. 
- Pripravuje sa návšteva Pays de Bray – za mesto pôjde Mgr. Štefan Kristofčák, Ing. Silvia Púčiková, Mgr. Mojmír Krajči, Štefan Bača, ešte sú 4 voľné miesta, ak má niekto z poslancov záujem, treba nahlásiť do konca týždňa. Na včerajšom zasadnutí výboru bola vyslovená požiadavka na oslovenie zástupcov Jablonky ohľadom vystúpenia tanečných súborov. Oslovíme p. Karlaka či sa chcú do tohto zapojiť.
- Pripravujeme návštevu do Žirovníc, pôjde tam štvorčlenná delegácia, 
- Vo štvrtok je snem ZMOS, v stredu večer je vyhodnotenie projektu Oscar bez bariér, do ktorého sme sa zapojili aj my dvoma projektmi,
- V sobotu je noc múzeí – do polnoci bude otvorená kostolná veža. 
- V nedeľu je v Dome kultúry 10. výročie tanečného odboru ZUŠ – všetci sú pozvaní.

Do diskusie sa prihlásili – Mgr. Štefan Kristofčák, MUDr. Jozef Gočál, Mgr. Mojmír Krajči

Poslanec Mgr. Štefan Kristofčák ku informáciám doplnil, že dnes bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Mestskom úrade. Poďakoval týmto za prijatie u primátora, je to vlastne už tradícia v našom meste. 

Poslanec MUDr. Jozef Gočál sa opýtal na opravu hraničného priechodu – včera išiel tadiaľ, diery už sú zaliate, zalátané, v pohode sa dá tadiaľ prejsť. Primátor uviedol, že je pripravené všetko na opravu, taktiež je podpísaný kontrakt na Hraničný priechod ako aj na opravu mosta. 
Poslanec MUDr. Jozef Gočál sa ešte opýtal na budovu colnice – pred 10 dňami bol s jedným pánom z colnice, ktorý skonštatoval, že asi nás sklamú, budova do majetku mesta neprejde. Robí sa reorganizácia a oni budú túto budovu potrebovať. 
Ing. Janka Greschnerová informovala, že aj my sme počuli takéto informácie, preto sme volali na finančné riaditeľstvo ohľadom tohto – rozhodnutie o prebytočnosti majetku je vydané, budova bola ponúknutá na prevod, prebehlo už celé kolo, zmluva už bola podpísaná. Zatiaľ sa nič nemení.
Poslanec Mgr. Mojmír Krajči pripomenul mestský rozhlas a opýtal sa, kedy sa začne búrať Hrubaľov dom.
Primátor uviedol, že pripomienky ku rozhlasu riešime a čo sa týka Hrubaľovho domu, je spracovaný harmonogram, malo by sa začať v tomto mesiaci.
Na záver diskusie primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie číslo 349/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ.
 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 11 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
 
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie informácie primátora. 
 Z prítomných 11 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 11 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7/ 
Správa o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011
 Správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 boli predložené v nasledovnom poradí:
1. Základná škola, Hviezdoslavova ul. 822/8, 028 01 Trstená, správu vypracovala Ing. Milena Smitková, riaditeľka
2. Materská škola, Oslobodenia 941/25, 028 01 Trstená, správu vypracovala Mgr. Monika Michalcová, riaditeľka
3. Základná umelecká škola, SNP 227/20, 028 01 Trstená, správu vypracoval Peter Tretina, riaditeľ, na zasadnutí MsZ o nej informoval zástupca riaditeľa František Adamčák
4. Centrum voľného času, Malý rad 539/19, 028 01, správu vypracovala Ing. Zdenka Abrahámová, riaditeľka
5. Základná škola R. Dilonga – vyúčtovanie dotácie na činnosť školskej jedálne a školského klub, správu vypracovala Ing. Magdaléna Zmarzláková, riaditeľka, na zasadnutí MsZ o nej informoval Mgr. Peter Žatko, ktorý v mene pani riaditeľky poďakoval za podporu zo strany mesta.

Na úvod diskusie primátor poďakoval za predložené správy. V správach vidieť, že v budovách, ktoré sú zrekonštruované je menej technických problémov. Verí, že v priebehu tohto volebného obdobia sa vyrieši problém CVČ a ZUŠ a že obidve školy budú presunuté do vyhovujúcich priestorov. Taktiež verí, že sa čoskoro vyrieši reklamácia na tančiareň v Dome kultúry a budú ju môcť využívať z tanečného odboru. Rokuje sa aj zo ZŠ R. Dilonga ohľadom priestorov budovy na námestí.

Do diskusie sa prihlásili – Mgr. Štefan Kristofčák, Ing. Silvia Púčiková, Mgr. Mojmír Krajči

Poslanec Mgr. Štefan Kristofčák poďakoval za všetky predložené správy. V správe ZŠ sa opýtal na položku odchodné, koho prepúšťali. 
Ing. Milena Smitková uviedla, že to bolo odstupné pri odchode do dôchodku a v tomto roku taktiež rátajú s touto položkou. 

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková poďakovala za predložené správy. Má otázku na CVČ – netýka sa to minuloročného vyúčtovania. Týka sa to tohtoročného vyúčtovania. Oslovili ju vedúci krúžkov preto, že nedostali mzdy načas, kde je problém.
Ing. Zdenka Abrahamová uviedla, že je to tento rok tak isto ako aj v uplynulom roku. Odmeny im budú vyplatené v mesiaci máj.

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči sa opýtal Ing. Mileny Smitkovej, či vie vyčísliť percentuálne, koľko tvoria úspory na energiách v zrekonštruovaných objektoch.
Ing. Milena Smitková uviedla, že v zrekonštruovanej budova je úspora okolo 50-60 %. 
Primátor doplnil, že sledovanie úspory je presné, musíme vlastne toto sledovať, je to jeden z ukazovateľov, ktorý musíme vykazovať v monitorovacích správach.

Na záver diskusie ku tomuto bodu primátor ešte raz poďakoval za predložené správy. Je presvedčený o tom, že výchovný proces na školách prebieha veľmi dobre, sme úspešný v projektoch, v programoch. 

Primátor vyzval prítomných na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie číslo 350/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje Správu o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 - Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje Správu o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 - Materská škola, Oslobodenia 941/50, 028 01 Trstená 
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje Správu o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 - Základná umelecká škola, SNP 227/20 028 01 Trstená 
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje Správu o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 - Centrum voľného času, Malý rad 539/19, 028 01 Trstená 
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie Správu o hospodárení rozpočtových organizácií mesta za rok 2011 – Dotácia z podielových daní pre Školskú jedáleň pri ZŠ R. Dilonga a Školský klub detí pri ZŠ R. Dilonga Trstená a Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trstená.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8/ 
Správa o rozpočtovom hospodárení mesa za rok 2011 – záverečný účet
Správu predložila Ing. Jana Greschnerová, vedúca oddelenia finančného a mestského majetku. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Trstená za rok 2011 je priložené k materiálom zo zasadnutia. V závere hlavný kontrolór odporúča poslancom schváliť Záverečný účet mesta Trstená za rok 2011 s výrokom „celoročné hospodárenie bez výhrad“.
Stanovisko finančnej a rozpočtovej komisie k Záverečnému účtu mesta Trstená za rok 2011 je uvedené v zápisnici zo zasadnutia komisie, ktorá je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Na úvod diskusie primátor poďakoval spracovateľom za technické spracovanie materiálov. Na dnešnom zasadnutí bolo poslancom doplnené stanovisko audítorky. Je to veľmi dôležitý dokument pre život mesta.

Do diskusie sa prihlásili – Mgr. Štefan Kristofčák, Mgr. Mojmír Krajči

Poslanec Mgr. Štefan Kristofčák len pripomenul, že transfer, ktorý bol schválený GMH nebol vyčerpaný. Je to vlastne úhrada za „sobotu v telocvični“. Sú tam vlastne 3 organizácie z mesta, ktoré neplatia, uhrádzané je to týmto transferom. Transfer dostal ale až v januári, nebolo to vlastne vyčerpané v minulom roku, preto v tomto roku bude vyčerpané viac. Len to pripomína, keď sa bude robiť rozpočtové opatrenie na rok 2012.

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči sa informoval ohľadom prekleňovacieho úveru, na otázky mu odpovedala Ing. Janka Greschnerová, údaje doplnil primátor.

 Na záver diskusie primátor vyzval prítomných na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie číslo 351/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje záverečný účet mesta Trstená a celoročné hospodárenie mesta Trstená za rok 2011 bez výhrad.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje použitie prebytku vo výške 16 123,99 €: 
- tvorba rezervného fondu 1 612,40 €  
- prevod prostriedkov z peňažných fondov 14 511,59 €  
  / Finančná príjmová operácia / 

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2011  
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie Správu nezávislého auditora o overení rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky, neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov financovania podľa overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Trstená za rok 2011 – Poslancom Mestského zastupiteľstva v Trstenej odporučujem schváliť Záverečný účet mesta Trstená za rok 2011 s nasledovným výrokom: celoročné hospodárenie b e z v ý h r a d
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


K bodu 9/ 
Správa o čerpaní rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2012
 Správu predložila Ing. Janka Greschnerová, vedúca oddelenia finančného a mestského majetku. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Stanovisko hlavného kontrolóra ku správe o čerpaní rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2012 je priložené k materiálom zo zasadnutia. V závere správy hlavný kontrolór odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej schváliť čerpanie rozpočtu mesta ku 31. 3. 2012.
Stanovisko finančnej a rozpočtovej komisie ku správe o čerpaní rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2012 je uvedené v Zápisnici zo zasadnutia komisie, ktorá je priložená k materiálom zo zasadnutia. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Mojmír Krajči, ktorý si pýtal podrobne vysvetliť niektoré položky uvedené v správe o pohľadávkach. Informácie mu poskytla Ing. Janka Gres-chnerová, vedúca oddelenia finančného a mestského majetku.

 Nakoľko sa už do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 353/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje čerpanie rozpočtu mesta Trstená k 31.3.2012 - I. štvrťrok 2012
  a) príjmy a finančné operácie príjmové vo výške 1 492 696 EUR
  b) výdavky a finančné operácie výdavkové vo výške 1 374 723 EUR

 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu mesta Trstená za I. štvrťrok 2012.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu 11/ Rôzne

Vybudovanie informačného systému v meste
 Správu vypracovala Ing. Monika Slovíková, vedúca organizačného oddelenia. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia. Správu uviedol ThLic. Tomáš Kubica
Následne ponuku predložil zástupca spoločnosti ARDSYSTEMY p. Delinčák, ktorý podrobne informoval o činnosti spoločnosti a o navrhovanej ponuke na spoluprácu. 

Do diskusie sa prihlásili – Ľubomír Hoľma, Ing. Silvia Púčiková, MUDr. Vojtech Koleják

Poslanec Ľubomír Hoľma skonštatoval, že mesto Trstená ponúka reklamné tabule pre organizácie a máme z toho príjem. Je tu úvaha, či si pustíme do mesta inú firmu a prídeme o príjem do rozpočtu mesta.

Pán Delinčák uviedol, že podľa informácií, ktoré má, máme príjem do rozpočtu mesta z prenájmu reklamných panelov vo výške 2500,- EUR, oni ponúkajú 1500,- EUR, vybudovanie informačného systému plus propagáciu v rámci regiónu. Oni vybudujú celý informačný systém a nás to nebude stáť nič, ani údržbu. Môžeme si to kúpiť a vybudovať sami, budeme to sami spravovať a starať sa o to. Môžeme sa rozhodnúť sami, do ktorej verzie ideme. 

Primátor doplnil informácie – ponúka sa tu možnosť zjednotenia celého informačného systému, doplnenie niekoľkých informačných tabúľ podľa našich požiadaviek, je to presne uvedené v predložených materiáloch. 

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková sa opýtala, koľko to bude stáť mesto.
Pán Delinčák odpovedal, že mesto im prenajme svoje pozemky aby to mohli prevádzkovať. Mesto za to nebude platiť nič a ešte dostane od nich sumu 1500,- EUR ročne. 
Primátor doplnil, že všetko je podrobne uvedené v zmluve, ktorá je odkonzultovaná s právnym zástupcom mesta.

Faktická poznámka MUDr. Jozef Gočál – o ktoré pozemky sa jedná, ktoré pozemky pôjdu z mesta do prenájmu pre firmu. 
Pán Delinčák uviedol, že v projekte informačného systému bude presne uvedené, na akej ploche, presne na ktorej parcele, presnú rozlohu. Bude to presne uvedené. Ide len o pozemky slúžiace na umiestnenie informačných tabúľ. Nebudú to iné pozemky. Určite to ale bude predložené poslancom, aby sa vyjadrili ku projektu.

Poslanec MUDr. Vojtech Koleják uviedol, že nie je proti peknému informačnému systému v našom meste. Stále má pocit, že moc tomu nerozumie. Vybudujú všetko a nič za to nechcú. 
Pán Delinčák odpovedal, že ich náklady budú financované z komerčnej činnosti – informoval o internetovom informačnom paneli. Všade to financujú z komerčnej činnosti. ARD systémy budú vlastne spolupracovať medzi mestom a podnikateľmi. Oni vlastne musia vytvárať podnikateľské aktivity tak, aby mali z toho úhrady.
Poslanec MUDr. Vojtech Koleják sa opýtal, ako je záväzný tento zámer. Ako sa dá potom z toho vykorčuľovať. Možno to robia aj iné firmy o ktorých teraz nevieme a prídu s inou ponukou.
ThLic. Tomáš Kubica uviedol, že ak sa schváli zmluva, súčasťou zmluvy sú prílohy kde bude presne stanovené kde aká tabuľa bude. Zmluva je navrhnutá na 15 rokov. Všetky časti systému bude udržiavať spoločnosť ARD, po tejto lehote končia komerčné časti tejto zmluvy, ostáva to v majetku mesta, ak sa teda nedohodneme inak. Celý projekt bude opäť schvaľovaný MsZ, ak nebude schválený, nebude ani naplnená zmluva. 
Poslanec Ľubomír Hoľma sa opýtal, že keď sa uzavrie teraz zmluva s ARD, či už podnikatelia nemôžu propagovať svoju činnosť aj inde. 
Primátor uviedol, že to neznamená, že na našom území môžu byť reklamné tabule teraz už len cez ARD, určite tu nejde o vytvorenie monopolu v meste. Ak sa podnikatelia rozhodnú, že nechcú ísť cez tento systém, nebude im v tom nikto brániť.

 Na záver diskusie primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 353/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje zámer vybudovania Informačného systému v meste spoločnosťou ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina a súhlasí s uzavretím Zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného systému mesta Trstená a prenájme pozemkov so spoločnosťou ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu 10/
Správa o technicko-organizačnom zabezpečení Festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, recitačnej súťaži duchovnej poézie Dilongova Trstená a Festivalu mládežníckych a chorálových zborov Spievame Márii.
 Správu predložila Ing. Monika Slovíková, vedúca organizačného oddelenia. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia. 

Do diskusie sa prihlásili – MUDr. Jozef Gočál, Ing. Silvia Púčiková

Poslanec MUDr. Jozef Gočál sa opýtal ohľadne všetkých akcií a festivalov, aký asi finančný obnos nám treba na tieto akcie.
Tomáš Kubica informoval o nákladoch na jednotlivé podujatia, zároveň informoval o získaných dotáciách o ktorých už teraz vieme. Taktiež pripomenul, že každý rok sa nám podarilo získať financie aj od sponzorov a čakáme ešte na hlavný projekt. Pri každom podujatí sa ale budeme prispôsobovať financiám.

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková mala tú istú otázku a zároveň aj pripomienku. Ak nebudú schválené projekty, čerpať čo najmenej z rozpočtu.

Faktická poznámka Mgr. Štefan Kristofčák – Dilongova Trstená bola zaradená medzi akcie organizované ministerstvom školstva a je to podujatie, ktoré reprezentuje naše mesto. 

Primátor doplnil, že ešte nie je uvedená suma, ktorú môžeme použiť z Klastra Orava, vieme približne o sume cca 12 tis. EUR, ktoré môžeme použiť na organizovanie podujatí. Ale určite sa budeme prispôsobovať tomu, koľko bude financií. Bude sa „orezávať“ z programu. 

Faktická poznámka MUDr. Vojtech Koleják – určite by z tých festivalov neuberal. Je už daná určitá latka, neupúšťať z bohatosti programu, keď tak ubrať jeden deň.
Primátor uviedol, že napr. pri Trstenskej krídlovke piatok nás nič nestojí, vystupujú naše dychovky. Čakáme ale stále na projekt Európa pre občanov a ak by nám tento projekt prešiel, máme vyfinancované podujatia a projekt je pripravený tak, že by sme si mohli z tých financií vytvoriť nejaké materiálne vybavenie na organizovanie podobných podujatí.
 
 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 354/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie správu o technicko-organizačnom zabezpečení Festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka, recitačnej súťaži duchovnej poézie a prózy Dilongova Trstená a Festivalu gospelovej hudby Spievame Márii.
 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). 1 poslanec nehlasoval (Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.K bodu 11/
Rôzne

Fontána s umeleckým dielom na námestí M. R. Štefánika v Trstenej – informácia o príprave investície
 Správu vypracovala Ing. Mária Horinková, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Do diskusie sa prihlásili – Ľubomír Hoľma, Mgr. Mojmír Krajči

Poslanec Ľubomír Hoľma sa opýtal, prečo stavebné povolenie vydala obec Brezovica
Primátor uviedol, prečo to takto je – nemôžeme si vydať sami sebe stavebné povolenie. To, ktorá obec nám vydá stavebné povolenie určuje Krajský stavebný úrad. Čo sa týka financovania, čakáme na výzvu na tzv. malé projekty, v ktorých by išlo o malé investície. Pripravujeme sa tak, aby sme sa mohli zapojiť. Realizujeme už aj výberové konanie, určite je tam ale uvedené, že to bude realizované v prípade, že prejde projekt. 

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči skonštatoval, že zrejme bude problém s financovaním tohto prvku, preto by bolo dobré aby sme našli iný zdroj – pokúsiť sa o niečo v zmysle možno verejnej zbierky, sponzorského príspevku. Je záujem od občanov o to, aby na námestí tento prvok bol.
Primátor uviedol, že jedna z alternatív je možno aj tá verejná zbierka – v tom umeleckom diele je priestor, kde by boli uvedené osoby, organizácie, ktoré prispeli na vybudovanie prvku. Predložili sme už jeden projekt, kde sme mali zahrnuté všetko, čo chýba na dokončenie celého námestia. Tu sme ale neuspeli.

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 355/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie informáciu o príprave investície – Fontána s umeleckým dielom na námestí M. R. Štefánika v Trstenej.
 Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Zriadenie športovej triedy v Základnej škole, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
 Správu vypracovala Ing. Monika Slovíková, vedúca oddelenia organizačného. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Na úvod diskusie primátor uviedol, že spolupráca medzi našim mestom a Altisom je na dobrej úrovni a toto je jedna z možností, ako prilákame do Trstenej aj viac žiakov. Taktiež informoval o ponuke na spoluprácu od MFK Ružomberok pri rozvoji talentov vo futbale.

Do diskusie sa prihlásili – Ing. Štefan Kapjor, MUDr. Jozef Gočál, Mgr. Mojmír Krajči, Mgr. Štefan Kristofčák

Poslanec Ing. Štefan Kapjor informoval, že po posledných rozhovoroch s majiteľmi z Altisu má také informácie, že ešte stále nevedeli, či otvoria športovú triedu v Trstenej alebo v Námestove. Určite bude problém so zabezpečením tréningového procesu. 
Primátor informoval, že v Námestove vidia, že sa v Trstenej schyľuje k vytvoreniu takejto športovej triedy, preto uzatvorili zmluvu s MŠK Žilina a vytvárajú športovú triedu so zameraním na futbal. Majitelia hotela Altis urobili pre šport veľmi veľa. Ak bude hokejová trieda, bude určite len v Trstenej. Termíny idú ale veľmi rýchlo, najskôr je potrebné zaslať oznámenie na ministerstvo škol-stva.

Poslanec MUDr. Jozef Gočál sa opýtal ako bude riešená otázka materiálneho vybavenia, kto bude na toto prispievať, vieme že to nie je lacná záležitosť.
Poslanec Ing. Štefan Kapjor uviedol, že všetko zabezpečí HK Altis okrem korčúľ a spodného prádla. 
Primátor uviedol, že je to dobrá otázka, lebo náklady sú aj o doprave, o ľade. Povedali sme, že zabezpečíme toto po pedagogickej stránke a sme ochotní prispievať len do výšky príspevku na žiaka, určite nie nad rámec. 

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči skonštatoval, že sčasti mu už bolo odpovedané. Je naklonený tomuto zámeru. Určite treba využiť to, že sa v našom meste a okolí ešte rodia športové talenty.

Poslanec Mgr. Štefan Kristofčák uviedol, že je rád, že sa to otvorí. Len aby sme nemali veľké oči. Športovú triedu otvorili aj v Tvrdošíne, potom to museli zavrieť. Určite treba talenty podporovať. Nestačí sa venovať tomu len počas krúžkovej činnosti. Na Slovensku máme 7 športových gymnázií, len nestačia im dotácie. Ale podľa prisľúbenia ministra školstva to budú riešiť. Treba si uvedomiť, že existuje školský zákon – neplatia žiadne výnimky – tréneri musia mať minimálne pedagogické vzdelanie. Fandí tomuto projektu. Bodaj by im to vyšlo. 

Faktická poznámka Ing. Štefan Kapjor – ku trénerom je úplné zbytočné sa teraz venovať, pani riaditeľka to má určite ošetrené. 

Faktická poznámka Mgr. Peter Žatko - nechce sa starať do organizačnej štruktúry inej školy. Nevie si dobre predstaviť, ako sa dá skĺbiť napr. hokej s futbalom. 

Faktická poznámka Ing. Silvia Púčiková – škola vyšla v ústrety športom v meste. Každý začiatok je ťažký. Treba si uvedomiť, že prioritou školy je vzdelávanie a učenie. Uvidí sa, aký bude záujem.

 Na záver diskusie primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 356/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej súhlasí so zriadením športovej triedy v Základnej škole, Hviezdoslavova 822/8, Trstená v školskom roku 2012/2013
 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


Mládežnícky parlament
 Správu vypracovala Ing. Monika Slovíková, vedúca organizačného oddelenia. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Na úvod primátor informoval, že Marta Fukasová bola na poznávacej návšteve flámskych organizácií, informácie získané na tomto pobyte sú uvedené v správe, ktorá bola daná poslancom pred zasadnutím MsZ. 
 Primátor vyzval poslancov aby predložili svoje návrhy na členov mládežníckeho parlamentu:
Juraj Kubek, návrh predložil primátor
Michaela Rošťáková, návrh predložil Mgr. Štefan Kristofčák 
Štefan Bača ml., návrh predložil Štefan Bača
Barbora Bažíková, návrh predložil Mgr. Peter Žatko
Ľubomír Vajdečka, návrh predložil MUDr. Vojtech Koleják
Andrea Pakosová, návrh predložil Mgr. Mojmír Krajči
Lukáš Púčik, návrh predložila Ing. Silvia Púčiková
Ľubomír Fedorák ml., návrh predložil Igor Jarolín
Martin Starek, návrh predložil Ing. Štefan Kapjor
Ján Tuka, návrh predložil Štefan Starek

 Vzhľadom k tomu, že mládežnícky parlament bude mať 14 členov, chýbajúcich 4 členov doplní primátor tak, ako bolo uvedené v materiáloch na predchádzajúcom zasadnutí MsZ.

 Primátor vyzval prítomných na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 357/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej zriaďuje Mládežnícky parlament Mesta Trstená:
 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej volí členov komisie Mládežníckeho parlamentu v predloženom rozsahu t.j. :
1. Juraj Kubek
2. Michaela Rošťáková
3. Štefan Bača ml.
4. Barbora Bažíková
5. Ľubomír Vajdečka
6. Andrea Pakosová
7. Lukáš Púčik
8. Ľubomír Fedorák ml.
9. Martin Starek
10. Ján Tuka

 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Určenie platu primátora
 Správu vypracovala Ing. Monika Slovíková, vedúca organizačného oddelenia. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

 Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 358/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej určuje
1. plat primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2012 vo výške podľa § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení vo výške:

Priemerná mesačná mzda zamestnanca
v národnom hospodárstve SR za r. 2011 786,00 Eur

Platová skupina primátora mesta, 
podľa počtu obyvateľov mesta Trstená 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona, je 5. s násobkom 2,34

Plat primátora v zmysle § 3 ods. 1 zákona 
stanovený súčinom 
vyššie uvedenej priemernej mesačnej mzdy a násobku, 
zaokrúhlený na celé euro nahor 1.840,00 Eur

Zvýšenie platu v zmysle § 4 ods. 2 zákona 
vo výške 50% 920,00 Eur


Plat spolu 2.760,00 Eur

 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Komisie pre mládež v Spišskej diecéze
 Správu vypracovala Ing. Janka Greschnerová, vedúca oddelenia finančného a mestského majetku. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Na úvod primátor uviedol, že Komisia pre mládež robí veľmi dobrú činnosť s deťmi nášho mesta ale nielen z nášho mesta. Súhlasí aj so stanoviskom finančnej komisie ohľadom úspor. Ako spolupatričnosť navrhuje aspoň symbolickú sumu, potrebujú pokračovať v prácach.
Do diskusie sa prihlásili – Ing. Silvia Púčiková, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Mgr. Štefan Kristofčák, Mgr. Peter Žatko

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková dáva pozmeňujúci návrh na schválenie dotácie vo výške 500,- EUR.
Poslanec MUDr. Vojtech Koleják uviedol, že nerobíme dobre, keď takéto jedno unikátne zariadenie nechceme podporiť. Toto zariadenie robí česť mestu, pomáha a bude naďalej pomáhať. Súvisí to aj s činnosťou nemocnice. Slúži aj ako resocializačné centrum. Prihovára sa za to, aby sme im to schválili v plnej sume. Oni potrebujú tie peniaze teraz. Získali dotáciu napr. aj zo zahraničia a vlastné mesto sa im postaví macošsky.

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči skonštatoval, že nikto nespochybňuje, že by sme nechceli prispieť. Máme strop v prideľovaní dotácií 500,- EUR, nie je to jeden krát, kedy sme to prekročili. Navrhuje upraviť tento strop alebo dodržať to, čo je dohodnuté. Je za to, aby platilo tých 500,- EUR. Nie je jasné, aké budeme mať príjmy v tomto roku.

Poslanec Mgr. Štefan Kristofčák povedal, že každý by im určite rád dal aj plnú sumu. Robia záslužnú činnosť. Chcel navrhnúť výnimku – dajme im 1000,- EUR. Dáva ale aj druhý návrh osloviť ich na nasledujúci rok, aby niektoré aktivity viedli ako krúžok a tam môžu dostávať ďalšie financie.

Poslanec Mgr. Peter Žatko súhlasí s poslancom MUDr. Vojtechom Kolejákom. Títo ľudia robia prospešnú činnosť nielen pre mesto ale pre široké okolie. Toto nie je nejaká organizácia. Robia naozaj pre mesto veľmi veľa. Napr. aj pri súťaži s rádiom Regina pomáhali pri čistení kritických miest. Určite navrhuje vyššiu sumu aká je stanovená.

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková doplnila, že nikto nie je proti tomu, aby sa dali financie. Musíme si uvedomiť, že mesto má určité plány napr. aj s kúpou objektov. Sú to investície, s ktorými sa v rozpočte nerátalo. Preto komisia navrhuje počkať ako sa vyvinie situácia a potom sa bude schvaľovať.

Poslanec Ing. Štefan Kapjor sa opýtal, kedy budeme vedieť presné informácie ohľadom napr. budovy colnice. Či sa nedá počkať aj s týmto a potom sa rozhodne o výške dotácie.

Primátor uviedol, že toto teraz nevieme povedať. Je tu aj nová informácia od poslanca MUDr. Jozefa Gočála ohľadom budovy colnice. Keď bude daná zmluva, musia ju schváliť poslanci, možno do toho nepôjdeme, lebo nebudeme mať financie. 

Faktická poznámka Ing. Štefan Kapjor – keď sa im poskytne dotácia, ako nám vykážu použitie financií. 
Primátor uviedol, že toto je samozrejme kontrolovateľné a aj kontrolované. Kontrolu použitia poskytnutých dotácií robí hlavný kontrolór.
Faktická poznámka Ľubomír Hoľma – v žiadosti uvádzajú, že to potrebujú na kúrenie, tak navrhuje počkať s touto žiadosťou do nasledujúceho zasadnutia, je leto, preto ich to až tak nesúri.

 Na záver diskusie primátor vyzval poslancov na hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslankyne Ing. Silvie Púčikovej:
 Výšku poskytnutej dotácie navrhuje zmeniť z pôvodnej sumy 5000,- EUR na 500,- EUR.
 Z prítomných 13 poslancov za predložený pozmeňujúci návrh hlasovalo 5 poslancov (Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Štefan Starek). Proti pozmeňujúcemu návrhu hlasovali 4 poslanci (Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Peter Žatko, Mgr. Mojmír Krajči). Hlasovania sa zdržali 4 poslanci (Mgr. Štefan Kristofčák, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Ing. Štefan Kapjor)
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
 Primátor vyzval poslancov na hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Štefana Kristofčáka: 
 Výšku poskytnutej dotácie navrhuje zmeniť z pôvodnej sumy 5000,- EUR na 1000,- EUR.
 Z prítomných 13 poslancov za predložený pozmeňujúci návrh hlasovalo 5 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Štefan Kapjor,). Proti pozmeňujúcemu návrhu hlasovalo 5 poslancov (Ľubomír Hoľma, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková). Hlasovania sa zdržali 3 poslanci (Anton Juris,, Igor Jarolín, Štefan Starek)
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

 Primátor vyzval prítomných poslancov na predložený návrh na uznesenie:
 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Komisiu pre mládež v Spišskej Diecéze, Janka Silana 365, 032 61 Važec, vo výške 5000,- EUR za účelom realizácie dobudovania prístavby k budove Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou v Trstenej.

 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovali 4 poslanci (Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják). Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.


Prehodnotenie vysielacieho času v mestskom rozhlase Trstená
Správu vypracoval Ing. Milan Skladan, vedúci oddelenia sociálno-správneho a spoločenského. Správa je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Počas diskusie ku tomuto bodu rokovania poslanec Igor Jarolín uviedol, že súhlasí s návrhom na vysielanie popoludní o 15,15 hod. 
Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková predložila pozmeňujúci návrh, aby bol stanovený čas na popoludňajšie vysielanie o 15,30 hod.
 Na základe diskusie primátor vyzval poslancov na hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslankyne Ing. Silvie Púčikovej.
 Z prítomných 13 poslancov za predložený pozmeňujúci návrh hlasovalo hlasovalo 11 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Mgr. Peter Žatko, Igor Jarolín)
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bol prijatý.

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 359/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej schvaľuje vysielací čas v Mestskom rozhlase Trstená nasledovne: v popoludňajších hodinách o 15,30 hod.
 Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 11 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Mgr. Peter Žatko, Igor Jarolín)
 Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

K bodu 12/
Zápisnice zo zasadnutí komisií

Zápisnica z rokovania Komisie majetku a výstavby konaného dňa 4. 5. 2012 v kancelárii mestského majetku.
 Zápisnicu predložil Ľubomír Hoľma, predseda komisie. Zápisnica je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Žiadosť žiadateľov Františka Polakeviča a manželky Márie, obaja trvale bytom Trstená Š. Furdeka 185/9, 028 01 Trstená o odpredaj časti neknihovaného majetku v katastrálnom území Trstená, podľa GP č. 11/2012 zo dňa 10.02.2012 zodpovedajúceho novovytvorenému pozemku C-KN parc.č. 14256/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotení rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov na Ul. Mieru s.č. 816/11 (pôvodný vlastník Marta Dilongová).  

Do diskusie sa prihlásili – Mgr. Mojmír Krajči

Poslanec Mgr. Mojmír Krajči sa opýtal, prečo je navrhnutá taká nízka cena.
Poslanec Ľubomír Hoľma uviedol, že je to vysporiadanie pozemkov, ktoré sú využívané možno viac ako 40 rokov.

Primátor vyzval prítomných na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 360/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na odpredaj s nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- novovytvoreného pozemku C-KN parc.č. 14256/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, oddeleného geometrickým plánom č.11/2012 zo dňa 10.02.2012, zhotoviteľom GEOMAL Slovensko s.r.o. Trstená od pozemku parc.č. 14267, v katastrálnom území Trstená, evidovaným ako neknihovaný majetok v intraviláne obce, ale podľa zákona č. 180/1995 §14, mestu patriaci v celosti.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Schvaľuje
podľa§ 9a ods.8 e, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- novovytvoreného pozemku C-KN parc.č. 14256/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, oddeleného geometrickým plánom č.11/2012 zo dňa 10.02.2012,vzpracovaného zhotoviteľom GEOMAL Slovensko s.r.o. Trstená od pozemku parc. č. 14267, v katastrálnom území Trstená, evidovaného ako neknihovaný majetok v intraviláne obce, ale podľa zákona č. 180/1995 §14, mestu patriaci v celosti do výlučného vlastníctva 
Františkovi Polakevičovi a manželke Márii Polakevičovej, obaja trvale bytom 
Ul. Štefana Furdeka 185/9, 028 01 Trstená, 
za kúpnu cenu 5,- EUR/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku sa nachádza a priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľov, tesne za vybudovaným oplotením rodinného domu a takto je užívaný už predchodcami súčasných vlastníkov , ktorý ho užívajú od času postavenia rodinného domu a oplotenia cca od r. 1960. 
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (Mgr. Mojmír Krajči).
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť žiadateľa Stanislava Hoju, trvale bytom Tvrdošín Vladina 695/46 o odpredaj pozemku C-KN parc.č. 6093/216, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaného na LV č. 2051. Predmetný pozemok sa nachádza pod stavbou radovej garáže na „ Brezovickej ceste“. 

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 361/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- pozemku C-KN parc.č. 6093/216, zastavané plochy a nádvoria o výmere13 m2,zapísaného na LV č. 2051, na mesto Trstená v celosti.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.8b, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- pozemku C-KN parc.č. 6093/216, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, v katastrálnom území Trstená, zapísaného na LV č. 2051, na mesto Trstená v celosti do výlučného vlastníctva 
Stanislavovi Hojovi, trvale bytom Tvrdošín Vladina 695/46, 
za kúpnu cenu 16,50 EUR/m2, 
ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou .

Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť súčasného nájomcu Milan Hubíka , Slnečná Námestovo o pokračovanie ná-jmu pozemku v k.ú. Ústie nad Priehradou, a to časti C-KN parc.č. 228 zapísaného na LV č. 2051, zodpovedajúcu výmere 30 m2 pre účely poskytovania služieb gastronómie vždy počas letnej turistickej sezóny. Súčasný nájomca uvedenú časť nehnuteľnosti užíva na základe Zmluvy o nájme č. INT 71/05-OM/2008 zo dňa 9.6.2008. Z vážnych rodinných dôvodov žiada o pokračovanie nájmu pre Ján Púček , Vrania 241/20 010 14 Žilina. 

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 362/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časť pozemku C-KN parc.č. 228, zast.pl. o výmere 9400 m2, zapísaného na LV č. 2051 na mesto Trstená, zodpovedajúcu o výmere 30 m2 , v katastrálnom území Ústie nad Priehradou.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov zmenu nájomcu na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- časti pozemku C-KN parc.č. 228, zast.pl., o výmere 9400 m2, zapísaného na LV č. 2051 na mesto Trstená, zodpovedajúcu výmere 30 m2 , v katastrálnom území Ústie nad Priehradou, užívaného na základe zmluvy o nájme č. INT 71/05-OM/2008 zo dňa 9.6.2008, ako aj prislúchajúcich dodatkov k nej žiadateľovi Milanovi Hubíkovi , Slnečná Námestovo pre nového nájomcu 
Jána Púčeka , Vrania 241/20 010 14 Žilina. 
Za účelom prevádzkovania stánku rýchleho občerstvenia počas letnej turistickej sezóny v k.ú. Ústie nad Priehradou, časť Prístav za podmienok v zmysle zmluvy č. INT 71/05-OM/2008 zo dňa 9.6.2008, ako aj prislúchajúcich dodatkov k nej ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť , že sa jedná o uzavretý nájomný vzťah na základe zmluvy INT 71/05-OM/2008 zo dňa 9.6.2008 o nájme pozemku pod predajným stánkom rýchleho občerstvenia, v k.ú. Ústie nad Priehradou, časť Prístav . V uvedenej lokalite je problematické zabezpečiť služby pre návštevníkov tejto lokality počas LTS, z dôvodu odstúpenia nájomcu a pre zachovanie plynulého prevádzkovania tejto služby doporučujeme zmenu nájomcu.  
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť vypracovanie Dodatku č.1 k Zmluve o nájme č. INT 7105-OM/2008 zo dňa 9.6.2008 podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť žiadateľa Petra Sabu, Medvedzie 130/3, 027 44 Tvrdošín o odpredaj pozemku C-KN parc.č. 1988/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zapísaného na LV č. 2051. Predmetný pozemok sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na Ul. Jilemnického, a vodným tokom Trsteník.  

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 363/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na odpredaj s nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- pozemku C-KN parc.č. 1988/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zapísaného na LV č. 2051. mestu patriaci v celosti.

Neschvaľuje
podľa§ 9a ods.8 e, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- pozemku C-KN parc.č. 1988/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zapísaného na LV č. 2051 mestu patriaci v celosti 
do výlučného vlastníctva 
Petrovi Sabovi, Medvedzie 130/3, 027 44 Tvrdošín 

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť žiadateľov Milana Huraja, Západ 1141/25, 028 01 Trstená, Vladimíra Lajčina, Západ 1145/37, 028 01 Trstená, JUDr. Zuzany Záhradníkovej, Západ 142/27, 028 01 Trstená, Jána Horvátha a manželky Jozefy, Západ 1057/45, 028 01 Trstená, Oľgy Székelyovej, Západ 1142/27, 028 01 Trstená o odkúpenie pozemok za radovými garážami na sídlisku Západ v Trstenej, pre účely vytvorenia oddychovej zóny ako aj zabránenia vytvárania čiernych skládok za týmito stavbami. 

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 364/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časti pozemku C-KN parc.č. 2288/122, zastavané plochy a nádvoria o výmere 346m2, zapísaného na LV č. 2051v katastrálnom území Trstená
Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- C-KN parc.č. 2288/122, zastavané plochy a nádvoria o výmere 346m2, zapísaného na LV č. 2051 mesto Trstená v celosti , a to:  
Žiadateľom  
Milanovi Hurajovi, Západ 1141/25, 028 01 Trstená 
časť pozemku C-KN parc.č. 2288/5, zodpovedajúcu výmere 28 m2
Vladimírovi Lajčinovi, Západ 1145/37, 028 01 Trstená 
časť pozemku C-KN parc.č. 2288/5, zodpovedajúcu výmere 17,5 m2
JUDr. Zuzane Záhradníkovej, Západ 1142/27, 028 01 Trstená  
časť pozemku C-KN parc.č. 2288/5, zodpovedajúcu výmere 16,5 m2
Jánovi Horváthovi a manželke Jozefe, Západ 1057/45, 028 01 Trstená 
časť pozemku C-KN parc.č. 2288/5, zodpovedajúcu výmere 16,2 m2
Olge Székelyovej, Západ 1142/27, 028 01 Trstená 
časť pozemku C- KN parc.č. 2288/5 zodpovedajúcu výmere 7 m2.
Za čelom vytvorenia oddychovej zóny pre vlastníkov garáži, čím sa predíde aj vytváraniu
čiernych skládok odpadu na uvedenej ploche.
Doba nájmu určitá , 5 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
Výška nájomného bude stanovená v zmysle uznesenia MsZ č.16/B-25/2008 zo dňa
16.12.2008, upravená o výšku miery inflácie za predchádzajúce roky,  
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť , že sa jedná o pozemky nachádzajúce sa priamo za stavbami radových garáži vo vlastníctve žiadateľov a pozemkom v správe Slovenského vodohospodárske podniku, ktorý spravuje vodný tok Oravica. Uvedený pozemok C- KN parc.č. 2288/122, zapísaný na LV č. 2051 zatiaľ nie je pre vlastníka inak využiteľný a jeho užívaním pre oddychovú zónu sa zabráni tvorbe čiernych nekontrolovateľných skládok.
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Proti návrhu hlasoval 1 poslanec (Anton Juris). Hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas)
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť Ľuboš Stroka, STROVIT s.r.o. Kukučínova 868, 027 44 Tvrdošín - o prenájom predajného stánku na predaj ovocia a zeleniny v Trstenej, na obdobie do 20.09.2012. Jedná sa o prenosný predajný stánok pre tržnicu, v súčasnosti umiestnený na ploche za kostolom, C-KN parc.č. 221. Žiadateľ žiadal umiestnenie predajného stánku na Námestí resp. pri obchodnom dome „COOP Jednota“.

Faktická poznámka Mgr. Mojmír Krajči - nesúhlasí s tým, aby predajné stánky boli pri Dome kultúry – je za to, aby bol ten stánok v uličke pri Obchodnom dome a tam urobiť takú malú tržnicu. Vie, že zatiaľ to nie je technicky možné, treba ale nad tým uvažovať.

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 365/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- hnuteľného majetku predajného stánku inv.č. 70006/3 umiestneného na pozemku C-KN parc.č. 221, k.ú. Trstená a časti pozemku parc.č. 221 o výmere m2, zapísaného na LV č. 2051 na mesto Trstená, zodpovedajúcu výmere 30 m2 , v katastrálnom území Trstená.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9a, c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- predajného stánku inv.č. 7006/3, na sezónny predaj ovocia a zeleniny umiestneného na pozemku C-KN parc.č. 221 a časť z pozemku C-KN parc.č. 221 zodpovedajúca výmere 30 m2,v k.ú. Trstená žiadateľovi 
Ľuboš Stroka, STROVIT s.r.o. Kukučínova 868, 027 44 Tvrdošín
Za účelom predaj ovocia a zeleniny počas sezóny
Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 20.09.2012.
Výška nájomného bude stanovená v zmysle uznesenia MsZ č.16/B-25/2008 zo dňa
16.12.2008, upravená o výšku miery inflácie za predchádzajúce roky, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť , že sa jedná o stáleho predajcu ovocia zeleniny v meste Trstená. Pričom zatiaľ iní predajcovia neprejavili záujem o prenájom predajného stánku na dlhšie obdobie, ako len pár dní. Dlhodobejším nájmom chceme zabezpečiť rôznorodý sortiment pre obyvateľov nášho mesta.  
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (Igor Jarolín)
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť žiadateľa JaR Trading, s.r.o. Hertela 323, 028 01 Trstená, o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, v objekte s.č. 323. Na ďalšie obdobie. Tieto priestory užívajú na základe zmluvy o nájme č. INT 165/OM-2009 zo dňa 14.12.2009.

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 366/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte s.č. 323, na prízemí o výmere 15 m2 podlahovej plochy, postavenej na pozemku C-KN parc.č. 3345/3 , na ulici Hertela, zapísaného na LV č. 2051 na mesto Trstená, 
Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- nebytového priestoru o výmere podlahovej plochy 15 m2 , nachádzajúcich sa na prízemí v objekte s.č. 323, postavenom na pozemku C-KN parc.č. 3345/3 na ul. Hertela, k.ú. Trstená, zapísanej na LV č. 2051 žiadateľovi 
JaR Trading, s.r.o. Hertela 323, 028 01 Trstená 
Za účelom zriadenie kancelárie obchodnej spoločnosti 
Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 31.12.2012
Výška nájomného bude stanovená v zmysle uznesenia MsZ č.16/B-25/2008 zo dňa
16.12.2008, upravená o výšku miery inflácie za predchádzajúce roky, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť , že sa jedná o užívanie nebytových priestorov nájomcami, ktorý sú dlhodobými. Neevidujeme s nájomcami problémy pri plnení si povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. 
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve o nájme zmluvy o nájme č. INT 165/OM-2009 zo dňa 14.12.2009 podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť Sahuľ s.r.o., Obrancov mieru 1040/20 , 028 01 Trstená o povolenie vybudovania letnej terasy pred prevádzkou Brooklyn na námestí, ktorá sídli na ul. Požiarnikov 427. Terasa by mala rozlohu 4 x 7 m. Prevádzka na uvedenej adrese by mala byť otvorená od 16.05.2012. 

Do diskusie sa prihlásili – Ing. Silvia Púčiková, Mgr. Mojmír Krajči

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková sa vyjadrila všeobecne ku všetkým terasám – nie je proti letným terasám na námestí, len nech to aj nejako pekne vyzerá. Investujeme nemalé financie do námestia aby bolo pekné a potom ho „špatia“ nevkusné terasy.
Poslanec Mgr. Mojmír Krajči skonštatoval, že vo viacerých mestách prijímajú rovnako uznesenia, aby sa umelé terasy nezvyšovali, všade prijímajú uznesenia, aby bolo sedenie na dlažbe. Osobitne sa prihovára ohľadom letnej terasy pri Brooklyne – nie je proti, len nech je to bez tej podivnej záhradky.
Faktická poznámka Karol Furdek – ku tomuto by povedal, že prevádzka terasy by mala byť do 22 hod., potom tam už neobsluhujú. Čo sa týka tohto zariadenia, tak kapacita tohto zariadenia nepostačuje a všetci stoja vonku, je tam potom následne rušenie nočného pokoja, vznikajú tam sústavne problémy. Navrhuje odsúhlasiť im to tak, aby sa potom dala terasa zbaliť pred desiatou a aby potom naozaj nefungovala.
Faktická pripomienka MUDr. Jozef Gočál – súhlasí s pripomienkou poslanca Mgr. Mojmíra Krajčiho, napr. v Žiline tam je takých kaviarničiek veľa, ale ľahko prejdete medzi stoly. A ten príjem z terasy je minimálny, tak určujme podmienky.
Faktická poznámka Mgr. Mojmír Krajči – zavadzalo by to pri výjazde hasičskej techniky v prípade potreby. Je za to, aby bolo v uznesení uvedené, že sa nebudú stavať vyvýšené terasy.
Faktická poznámka Karol Furdek – s ani jednou terasou v meste nebol problém, problém robí len táto terasa. Neodporúča im schváliť terasu, opäť budú len problémy.
Faktická poznámka Ľubomír Hoľma – či sa dajú takéto požiadavky zakomponovať do nájomnej zmluvy.
Ing. Janka Greschnerová uviedla, že do zmluvy sa dá zapracovať všetko, presne to treba definovať, musí to byť jasne uvedené v uznesení.

Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie číslo 367/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časti pozemku C-KN parc.č. 14254/4, ostatné plochy o výmere 9815 m2 , zapísaného na  
  LV č. 2051, zodpovedajúcu výmere 28 m2 , v katastrálnom území Trstená.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
časti z pozemku C-KN parc.č. 14254/4,ostatné plochy o výmere 9815 m2, zapísaného na LV č. 2051 , zodpovedajúcu výmere 28 m2 , v k.ú. Trstená, ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
žiadateľovi  
Sahuľ s.r.o., Obrancov mieru 1040/20 , 028 01 Trstená,  
Za účelom umiestnenia prenosných stolov na dlažbu námestia pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte s.č. 427, na ul. Požiarnikov, 
  Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 30.09.2012. 
  Výška nájmu 0,016/m2/deň , najviac 10 eur /mesiac 
V zmluve o nájme bude uvedené: 
- otváracie hodiny letnej terasy budú len do 22. 00 hod., 
- umiestnenie prenosných stolov bude priamo na dlažbe pred prevádzkou z dôvodu umožnenia bezproblémového výjazdu hasičskej techniky,
- po skončení otváracích hodín terasy je prevádzkovateľ povinný odstrániť stoly a stoličky z plochy z dôvodu zabránenia užívania aj po uvedenej hodine, t.j. po 22,00 hod.,  
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom pozemku pre prevádzku letnej terasy umiestnenú pred prevádzkou, ktorú prevádzkuje žiadateľ, t.j. tvorí jeden celok a plne doplní služby pre obyvateľov v centre mesta. 
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


Žiadosť Romana Hudáka , Medvedzie 154/34-22, 027 44 Tvrdošín IČO 4179205 - o prenájom verejného priestranstva pred prevádzkou ENZO caffe, na Námestí M.R.Štefánika, za účelom umiestnenia letnej terasy o rozmeroch 3 x 5 m, na umiestnenie 3 stolíkov, pozdĺžne. Letná terasa bude upravená , oddelená od peších ako aj od prístupovej komunikácie konštrukciou, pričom bude ponechaný prechod pre peších okolo objektu kde je prevádzka žiadateľa v šírke 2 m. 

Do diskusie sa prihlásili – Ing. Silvia Púčiková, Mgr. Mojmír Krajči

Poslankyňa Ing. Silvia Púčiková týmto požaduje, aby to bolo krajšie upravené, je to hneď pri prechode pre chodcov, bolo viac pripomienok k tejto terase. Taktiež navrhuje voľné sedenie aby sa dalo chodiť pomedzi stoly a nie také obalené igelitom. Občania ju oslovovali s touto požiadavkou.
Poslanec Mgr. Mojmír Krajči má ten istý názor a požaduje aj v tomto prípade len voľné položenie stolov a stoličiek.
Faktická poznámka Igor Jarolín – čo ideme všetkým žiadateľom presne určovať to, ako majú vyzerať tie terasy?


 Na základe diskusie primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za pozmeňujúci návrh, ktorý predložila Ing. Silvia Púčiková:
 V predloženom návrhu na uznesenie pôvodné znenie: „Za účelom umiestnenia letnej terasy pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte s. č. 519, na ul. Námestie M. R. Štefánika“ nahradiť novým znením:
„Za účelom umiestnenia terasy s voľným položením stolov pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte s. č. 519, na ul. Námestie M. R. Štefánika“

Z prítomných 12 poslancov za predložený pozmeňujúci návrh hlasovalo 5 poslancov (Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková). Proti návrhu hlasovali 2 poslanci (Ing. Vojtech Fukas, Ing. Štefan Kapjor). Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Mgr. Peter Žatko, , MUDr. Vojtech Koleják, Igor Jarolín).
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 368/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časti pozemku C-KN parc.č. 14254/4, ostatné plochy o výmere 9815 m2 , zapísaného na  
  LV č. 2051, zodpovedajúcu výmere 15 m2 , v katastrálnom území Trstená.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- časti z pozemku C-KN parc.č. 14254/4,ostatné plochy o výmere 9815 m2, zapísaného na LV č. 2051 , zodpovedajúcu výmere 15 m2, v k.ú. Trstená, ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
žiadateľovi  
Roman Hudák Medvedzie 154/34-22, 027 44 Tvrdošín,
IČO 4179205  
Za účelom umiestnenia letnej terasy pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte s.č. 519, na ul. Námestie M.R. Štefánika,  
  Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 30.09.2012. 
  Výška nájmu 0,016/m2/deň , najviac 10 eur /mesiac 

V zmluve o nájme bude uvedené: 
- otváracie hodiny letnej terasy budú len do 22. 00 hod.
- letná terasa bude umiestnená tak, aby od objektu s.č. 519, kde je umiestnená prevádzka Enzo caffé bol zachovaný prechod pre peších v šírke min. 2 m 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom pozemku pre prevádzku letnej terasy umiestnenú pred prevádzkou, ktorú prevádzkuje žiadateľ, t.j. tvorí jeden celok a plne doplní služby pre obyvateľov v centre mesta. 
Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 9 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor). Proti návrhu hlasovali 2 poslanci (Mgr. Mojmír Krajči, Ing. Silvia Púčiková). Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (MUDr. Jozef Gočál).
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


Žiadosť Jána Mrvu, Hotel Skalka, Západ 1056/14, 028 01 Trstená o vydanie súhlasu na umiestnenie letnej terasy pred hotelom Skalka, v Trstenej. Plocha pre umiestnenie letnej terasy pred hotelom Skalka, je plánovaná o rozmeroch 5x 7 m. terasa bude prekrytá, a umiestnená tak, aby nebránila plynulému pohybu peších., na mieste už obvyklom pre jej umiestnenie.

 Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 369/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časti pozemku C-KN parc.č. 14255/1, ostatné plochy o výmere 14895 m2 , zapísaného na  
  LV č. 2051, zodpovedajúcu výmere 28 m2 , v katastrálnom území Trstená.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- časti z pozemku C-KN parc.č. 14255/1,ostatné plochy o výmere 14895 m2, zapísaného na LV č. 2051 , zodpovedajúcu výmere 28 m2, v k.ú. Trstená, ako dôvod hodný osobitného zreteľa žiadateľovi  
Jánovi Mrvovi, Západ 1056/14, 028 01 Trstená 
Za účelom umiestnenia letnej terasy pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte Hotela Skalka na ul. Námestie M.R. Štefánika,  
  Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 30.09.2012. 
  Výška nájmu 0,016/m2/deň , najviac 10 eur /mesiac 
V zmluve o nájme bude uvedené: 
  -otváracie hodiny letnej terasy budú len do 22. 00 hod.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom pozemku pre prevádzku letnej terasy umiestnenú pred prevádzkou, ktorú prevádzkuje žiadateľ, t.j. tvorí jeden celok a plne doplní služby pre obyvateľov v centre mesta. 

Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Žiadosť Rudolfa Zaťku, Západ 1144/23, 028 01 Trstená IČO 37086596 o vydanie súhlasu na umiestnenie letnej terasy pred hotelom Roháč v Trstenej. Plocha pre umiestnenie letnej terasy pred hotelom Roháč je plánovaná o rozmeroch 10 x 8 m. terasa by bola prekrytá, a umiestnená tak, aby nebránila plynulému pohybu peších na mieste už obvyklom pre jej umiestnenie.

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Mojmír Krajči
Poslanec Mgr. Mojmír Krajči sa prihovára za to, aby súčasný nájomník pri otváraní terasy, konkrétne ide o krídla zatváracej brány, ktoré uberajú z priestoru pre peších, aby tie krídla dával preč. Navrhuje, nech sú tie stoly pokladené na voľno, neuberať z pešej zóny. 
Faktická poznámka MUDr. Jozef Gočál – podľa neho to nebráni nikomu.
Primátor uviedol, že je to práve možno taká zábrana pre kaskadérov, ktorí chcú chodiť cez námestie rýchlo.
Faktická poznámka Karol Furdek – riešili sa tam 4 priestupky s majiteľmi motoriek a 2 priestupky s majiteľmi áut, ktorý chodili aj po pešej zóne. Pán Zaťko sa stará o túto časť námestia, je to tam vždy pekne upravené, je to vlastne aj taká zábrana proti cyklistom.

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Mojmíra Krajčiho:
 V pôvodnom návrh na uznesenie doplniť: krídla zatváracej brány letnej terasy dávať počas prevádzky terasy mimo pešej zóny, dávať ich preč z námestia.

Z prítomných 13 poslancov za predložený pozmeňujúci návrh hlasovali 2 poslanci (Mgr. Peter Žatko, Mgr. Mojmír Krajči,). Proti návrhu hlasovali 4 poslanci (Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Starek). Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Štefan Bača, , Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor).
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Faktická poznámka MUDr. Vojtech Koleják – aby sme sa do budúcnosti vyhli takýmto problémom, navrhuje prijať ku tomuto VZN, kde to bude presne definované.
Primátor doplnil, že každá reštaurácia ma svoje špecifiká, preto bude asi ťažké toto presne určiť.
Faktická poznámka Igor Jarolín – námestie je pekné rôznorodosťou terás, nemôžeme presne určiť ako má ktorá terasa vyzerať. 

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 370/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Trstená, a to:
- časti pozemku C-KN parc.č. 14254/4, ostatné plochy o výmere 9815 m2 , zapísaného na  
  LV č. 2051, zodpovedajúcu výmere 80 m2 , v katastrálnom území Trstená.

Schvaľuje
podľa§ 9a ods.9 c, zákona č. 138/1991 Zb., v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to : 
- časti z pozemku C-KN parc.č. 14254/4,ostatné plochy o výmere 9815 m2, zapísaného na LV č. 2051 , zodpovedajúcu výmere 80 m2 , v k.ú. Trstená, ako dôvod hodný osobitného zreteľa žiadateľovi  
Rudolf Zaťko Západ 1144/23 , 028 01 Trstená,
IČO 37086596  
Za účelom umiestnenia letnej terasy pred prevádzkou žiadateľa umiestnenej v objekte s.č. 425, Hotel Roháč na ul. Námestie M.R. Štefánika,  
  Doba nájmu od uzatvorenia zmluvy o nájme do 30.09.2012. 
  Výška nájmu 0,016/m2/deň , najviac 10 eur /mesiac 

V zmluve o nájme bude uvedené: 
  -otváracie hodiny letnej terasy budú len do 22. 00 hod.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom pozemku pre prevádzku letnej terasy umiestnenú pred prevádzkou, ktorú prevádzkuje žiadateľ, t.j. tvorí jeden celok a plne doplní služby pre obyvateľov v centre mesta. 

Ukladá
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme podľa schvaľovacej časti unesenia.  

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). Proti návrhu hlasoval 1 poslanec (Mgr. Mojmír Krajči). Hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Mgr. Peter Žatko, Ing. Silvia Púčiková)
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


Žiadosť žiadateľa Jozefa Tyrola, Západ 1140/23, 028 01 Trstená o zníženie výšky nájmu na prevádzku šenk u Gazdu Západ 028 01 Trstená. Zníženie výšky nájmu žiada k stavu a veku budovy. Budova je stará 50 rokov, vyžaduje si nutnú opravu ( zvody, kanalizácia/ . Zároveň žiada o prehodnotenie záujmu o kúpu tejto budovy, ktorú by si na vlastné náklady opravil. 


Poslanec Igor Jarolín chcel sa opýtať, či sa tam bola komisia pozrieť, alebo striktne od stola po-vedali že nie.
Poslanec Ľubomír Hoľma uviedol, že nie. Komisia vie, čo tam treba robiť. Komisia navrhla pod-nikateľovi, aby si to upravil vo vlastnej réžii a započíta sa to s nájmom.
Poslanec Igor Jarolín doplnil, že fakt by bolo dobré, keby sa tam komisia išla pozrieť. Je to v takom katastrofálnom stave. Odpad je v kritickom stave. Nájom je tam taký istý, ako v centre mesta. Podnikateľ sa tiež stará o okolie, tak mu to treba zohľadniť.
Primátor uviedol, že máme dané uznesením, aká je výška nájmu, nemôžeme len tak niečo zmeniť. 
Ing. Janka Greschnerová uviedla výšku nájmu. To čo je navrhované, aby sa prehodnotil len jeden nájomca je úplný nezmysel. Mesto nemá veľké rozdiely čo sa týka „kvality“ majetku. Určite možno treba prehodnotiť výšku nájmu v celom meste. Zo strany mesta je tam ústretovosť určite – napr. terasa je tam celý rok a účtuje sa mu nájom len počas doby pôsobenia. Ak sa má niečo pre-hodnocovať, tak potom vo všetkých objektoch. 
Ing. Mária Horinková uviedla, že čo sa týka požiadavky na opravu kanalizácie, na mesto nebola daná žiadna požiadavka.

 Na základe diskusie poslanec Igor Jarolín predložil pozmeňujúci návrh, aby sa o tejto žiadosti rokovalo na nasledujúcom zasadnutí a požiadal členov komisie, aby si išli tento objekt pozrieť. 

 Primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh od poslanca Igora Jarolína.
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, Igor Jarolín, Mgr. Peter Žatko, Ing. Silvia Púčiková, Ing. Štefan Kapjor,). Proti návrhu hlasoval 1 poslanec (Ľubomír Hoľma). Hlasovania sa zdržali 2 poslanci (Štefan Starek, Ing. Vojtech Fukas,)
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Na zasadnutí komisie boli prerokovávané ďalšie žiadosti, ktoré sú presne špecifikované v zápisnici zo zasadnutia komisie. Zápisnica zo zasadnutia komisie je priložená k materiálom zo zasadnutia. 
Ku prerokovávaným žiadostiam komisia predložila a primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za návrh na uznesenie č. 371/V/2012:
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej
Doporučuje
v zmysle zápisnice zo zasadnutia komisie výstavby a majetku zo dňa 04.05.2012 vypracovať podklady a geometrické plány na oddelenie pozemkov v k.ú. Trstená pre riešenie predložených zámerov prevodov, prenájmov žiadateľom, a to: 
- od pozemku C-KN parc.č. 616/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 454m2 pre žiadateľa Ing. Danielovi Kolejákovi, Železničiarov 290/34, 028 01 Trstená 
- od pozemku C-KN parc.č. 9839/121, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2153 m2, v katastrálnom území Trstená, pre žiadateľku Olge Šurinovej, Ul. Mládežnícka 1061/15 028 01 Trstená , 
- od pozemku C-KN parc.č. 9839/416, zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m2, v katastrálnom území Trstená, zapísaného na LV č. 2051, pre žiadateľa Danielovi Zembjakovi, Oslobodenia 1406/60, 028 01 trstená ako riešenie posunu dlhodobého nájomcu
- od pozemku C-KN parc.č. 9684/708, zastavané plochy a nádvoria o výmere 576 m2, v katastrálnom území Trstená, zapísaného na LV č. 2051, pre žiadateľov 
Miroslava Mačora I. Olbrachta 1183/91, 028 01 Trstená 
MUDr. Vojtecha Kolejáka, I.Olbrachta 1180/88, 028 01 Trstená
Miloša Kolejáka I.Olbrachta 1181/89, 028 01 Trstená 
Miroslava Kyseľa I.Olbrachta 1182/90 028 01 Trstená 
Ing. Martina Zaťkuliaka I.Olbrachta 1184/92028 01 Trstená ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
- Od pozemku C-KN parc.č. 9684/248, v katastrálnom území Trstená, zapísaného na LV č. 2051, i pre žiadateľa Martina Oršuliaka a manželku Dašu, obaja trvale bytom I.Olbrachta 979/10, 028 01 Trstená 
- Od pozemku C-KN parc.č. 6640/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6342 m2,
zapísané na LV č. 2051 , mesto Trstená v celosti a pozemku C-KN parc.č. 6640/86, zas.pl. o výmere 162 m2 zapísaného na LV č.3874 vo vlastníctve žiadateľa pre vzájomnú zámenu pozemkov pre žiadateľa Ľubomíra Luckého a mesto Trstená. 
- Od pozemku C-KN parc.č. 890/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, zapísaného na LV č. 2051, pre žiadateľov Jána Kakačku a manželka Mária, obaja trvale bytom ul. Družstevníkov 475/3, 028 01 Trstená.
Ukladá 
Vedúcej oddelenia finančného a majetkového mestského úradu Trstená zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov ako aj vypracovanie podkladov a geometrických plánov na oddelenie pozemkov pre doporučené zámery prevodov a prenájmov pozemkov .  
T: do 60 dní odo dňa schválenia 

Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

 Na záver tohto bodu rokovania primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložený návrh na uznesenie č. 372/V/2012:
 Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie zápisnicu z rokovania komisie výstavby a majetku konaného dňa 4. 5. 2012.
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Zápisnica z rokovania Komisie sociálno–zdravotnej konaného dňa 17. 4. 2012 v zasadačke MsÚ v Trstenej
 Zápisnicu predložil Štefan Bača, predseda komisie. Zápisnica je priložená k materiálom zo zasadnutia.

 Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasovanie za predložené návrhy na uznesenie.

Uznesenie číslo 373/V/2012

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej odvoláva členku sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Bc. Mariannu Rehákovú,
Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie číslo 374/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej volí členku sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Bc. Alenu Letašiovú,
Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie číslo 375/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie zápisnicu z rokovania sociálnej a zdravotnej komisie konaného dňa 17. 4. 2012.
Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Zápisnica z rokovania komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta konaného dňa 4. 5. 2012 
 Zápisnicu predložil MUDr. Jozef Gočál, predseda komisie. Zápisnica je priložená k materiálom zo zasadnutia.
 
Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasova-nie za predložený návrh na uznesenie číslo 376/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta o tom, že všetci verejní funkcionári mesta podali Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2011 alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov v termíne do 30.04.2012 a v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Z prítomných 12 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 12 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Zápis zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informačných technológií, ktoré sa konalo 2. 5. 2012.
Zápis zo stretnutia s podnikateľmi pôsobiacimi na Prístave, ktoré sa konalo 26. 4. 2012 v zasadačke MsÚ v Trstenej
 Zápisnicu predložil Anton Juris, predseda komisie. Zápisnica je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasova-nie za predložený návrh na uznesenie číslo 377/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie zápis zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie mesta z 2. mája 2012.
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žat-ko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie číslo 378/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie zápis zo stretnutia s podnikateľmi pôsobiacimi na Prístave, ktoré sa konalo 26. 4. 2012 v zasadačke MsÚ v Trstenej
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žat-ko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej a rozpočtovej konaného dňa 7. 5. 2012
 Zápisnicu predložila Ing. Silvia Púčiková, predsedníčka komisie. Zápisnica je priložená k materiálom zo zasadnutia.

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto, primátor vyzval prítomných poslancov na hlasova-nie za predložený návrh na uznesenie číslo 379/V/2012:

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia Finančnej a rozpočtovej komisie zo dňa 7.5.2012.
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žat-ko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie číslo 380/V/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trstenej volí Ing. Janku Greschnerovú, vedúcu oddelenia finančného a mestského majetku za členku finančnej a rozpočtovej komisie.
Z prítomných 13 poslancov za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov (Mgr. Štefan Kristofčák, Anton Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr. Peter Žat-ko, Ing. Vojtech Fukas, Mgr. Mojmír Krajči, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Silvia Púčiková, Igor Jarolín, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek). 
Predseda mandátovej a volebnej komisie konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.


K bodu 13/
Interpelácie poslancov

Mgr. Štefan Kristofčák
- Opäť má pripomienku ku mestskému rozhlasu - navrhuje dať na stĺp ku pani Kolejákovej ako sa ide na ul. Furdeka a SNP – ich bytovka z jednej strany hlásenie vôbec nepočuje,

Anton Juris
- osvetlenie na ulici Kukučínovej bude kedy doplnené
- informoval sa ohľadom poplatkov za smeti na Oravskej Priehrade – chaty platia za smeti, ktoré tam nevysýpajú.
Primátor uviedol, že toto tvrdia všetci a keď sa tam pôjdeme pozrieť, nájdeme tam kopy odpadov. Je schválené a stále platné VZN a to je záväzné pre všetkých.

Ľubomír Hoľma
- rozhlas oproti gymnáziu stále chrčí,
Ing. Gustáv Jambor odpovedal, že dnes robili kontrolu rozhlasu na tejto ulici,
- na ulici Železničiarov po večeroch cítiť neznesiteľný smrad,
Náčelník MsP Karol Furdek uviedol, že robíme kontrolu aj na Poľnohospodárskom družstve, zobrali sme vzorky siláže. Sú názory že ten zápach ide od občanov – ľudia vyvážajú odpad po zabití dobytka kdekoľvek a potom ide zápach. Nachádzame veľa takéhoto odpadu po meste.
Primátor doplnil, že toto je problém, ktorý riešime v našom meste už dlho. Vyzval starostu Brezovice, aby začal riešiť kanalizáciu v obci. Brezovica má vybudovanú kanalizáciu, ktorú ale nevyužíva. Poslali sme poslancom fotky čo všetko prichádza do Trstenej z Brezovice. Sú rôzne indície, kto robí tento smrad. Určite je problém aj v tom, že nielen naši občania vypúšťajú odpad dolu dolinou. Skôr si myslíme, že je to z Brezovice.

MUDr. Jozef Gočál
- Treba pokosiť park pri nich, upraviť to tam, sú tam hojdačky a preliezačky, nech to môžu využívať deti,
- Pýtal sa na dažďovú kanalizáciu, kedy sa začne – primátor pripomenul to, čo povedal na začiatku zasadnutia. Čakáme na papier ohľadom verejného obstarávania. 
Poslancom pošleme harmonogram projektu kanalizácie keď ho budeme mať.
- Do pozornosti MsP a všetkým – zvyšuje sa počet arogantných šoférov, ktorí parkujú na chodníkoch napr. pri VÚB, SLSP. Je kde parkovať, ale oni si to zaparkujú na chodník.
Karol Furdek uviedol, že ak je tam chodník prechodný v šírke 1,5m tak sa tam parkovať môže. Toto sledujeme aj pomocou kamerového systému, ak niečo porušia, rieši sa to pokutou. 
Poslanec MUDr. Jozef Gočál navrhuje teda, dajme tam značku zákaz státia. Ale ak je to tak, tak potom nič nepovedal.

Štefan Bača
- Zalepiť značku Mládežníca ulica na jeho garáž – už je vhodný čas,
- Zábradlie okolo p. Lisa – treba to opraviť, zrekonštruovať, je v hroznom stave a je to náš majetok.
Primátor uviedol, že máme tam spracovaný projekt, vieme že sa to musí opraviť.

Mgr. Peter Žatko
- Opäť pripomína rozhlas v Ústí – už to ani nejde riešiť 
Ing. Mária Horinková informovala o ponuke z JD Rozhlasy ohľadom vysielania na Ústí, našli riešenie. Dobrou správou je to , že to vyriešia to v rámci reklamácie.
- Skládka konárov na križovatke pri cintoríne
- Opravené dvere na Dome samosprávy stále nie sú, aj keď sa to rieši už veľmi dlho.
Ing. Gustáv Jambor povedal, že tie dvere sú už určite urobené.
- V rámci samosprávy Ústie si chcú robiť Deň rodiny ale majú zrušené všetky financie pre samosprávu. Prosí preto o uvoľnenie financií na túto akciu.  
Ing. Silvia Púčiková uviedla, nech si napíše žiadosť na finančnú komisiu a tá rozhodne.Ing. Vojtech Fukas
- Doprava na ulici Zápotočnej – parkovisko na námestí je voľné ale na ulici Zápotočnej je kopec zaparkovaných áut. Ľudia si tam zvykli parkovať, ale je tam problém prejsť. Pritom sú voľné plochy na parkovanie.
Karol Furdek uviedol, že stále to nemôže byť, chodia to kontrolovať a nebýva to tak stále. 
- Retardéry na Ďurdinovú na ulice Hraničiarov a Olbrachta kedy sa dajú? Minulý rok tam boli schválené,
Ing. Mária Horinková toto preverí a budeme následne informovať.  

MUDr. Vojtech Koleják
- Tiež sa pripája ku požiadavke na cestný spomaľovač na ul. Olbrachta
- Pripomína požiadavku na opravu cesty na ul. I. Olbrachta – derie sa to tam aj keď je to zánovná cesta.
- Uvažovať pri zostavovaní budúceho rozpočtu aj s možnosťou zakázať automaty na našom území. Prínos do mesta je 18 tis. EUR, je to možno v tomto čase kacírske, ale určite by bol za to. Môžeme nad týmto uvažovať. 
Ing. Janka Greschnerová uviedla, že na nasledujúci rok nám to vyplýva zo zákona, že automaty môžu byť len v kasínach, takže tam už budeme rátať s menším príjmom. Ak poslanci rozhodnú, môžeme výherné hracie automaty na našom území úplne zakázať.

Mgr. Mojmír Krajči
- Ohľadom turistického ruchu na Priehrade – či by nebolo dobré cez internetové stránky sa informovať alebo urobiť niečo, ako funguje turistický ruch inde na chladných vodách. Keď mohla byť Marta Fukasová na študijnej ceste v Bruseli, prečo toto neskúsiť aj tu.
Poslanec Igor Jarolín uviedol, že stačí sa ísť pozrieť do Námestova. Je to všetko o peniazoch. 
Primátor uviedol, že Marta Fukasová bola na študijnej ceste v rámci svojej dovolenky a z vlastnej iniciatívy, nebola tam služobne.
- Kedy bude inštalovaná lavička na námestí pri „starej dlažbe“. Občania chodia po tráve, poškodzujú to tam. Nech to je ako zábrana. 
- Bol svedkom toho, keď konzultoval zeleň s Ing. Bizoňovou a počítač, na ktorom spracúva dopravu „vyhorel“. Prosí zabezpečiť na toto oddelenie nový počítač, ten kde majú program na dopravu je v hroznom stave.
Ing. Gustáv Jambor uviedol, že problém s technikou nemajú – Ing. Bizoňová má jeden nový počítač a na druhom staršom ide len doprava.
Primátor uviedol, že o probléme s počítačom nevie, nebolo to nikde nahlásené. Máme zavedené v intranete hlásenie každého problému s technikou a nič nebolo hlásené ani na poradách.
- Robili sa úpravy stromov pred bytovkami na Západe a časť konárov zostala nevyvezená. Už niekoľkokrát prosil aby to odviezli a stále nič. Opäť to pripomína
Ing. Gustáv Jambor uviedol, že všetko odvážali, preverí prečo to tam ostalo.
- na konci zatrubnenia potoka Všivár pred Bačovcami bola vysypaná skládka – koho je to pozemok? 
Primátor uviedol, že je to mestský pozemok.
Poslanec Ing. Vojtech Fukas uviedol, že tam prerába dom p. Starek a mal na to súhlas od OKS. Už to mal dať do poriadku. 
Ing. Gustáv Jambor uviedol, že sa dohodli, že to tam dá na dva dni a potom to uprace.
Poslanec Mgr. Mojmír Krajči uviedol, že určite to nedali do pôvodného stavu, je tam stále odpad.

Ing. Silvia Púčiková
- Pri multifunkčnom ihrisku na Západe nesvieti jedno svetlo
Pozrieme čo tam je – či porucha alebo len žiarovka.
- Potešili ich kontajnery na separovanie textilu, už sú plné tie koše, treba ich vyprázdniť.
- Dáva do pozornosti, že ku plechovým garážam na Západe – pri p. Michtalíkovi pribudli ďalšie – niečo ako len taká strecha. Čo to tam je a kto to povolil.
- Bola robená brigáda na Západe – na trati BMX bol veľký neporiadok, je tam veľa výkalov od psov. Túto trať nech čistia aj z klubu BMX. Prosí tam umiestniť koše na psie výkaly.
Faktická poznámka Mgr. Mojmír Krajči – potvrdzuje to, naozaj okolo Oravice sú takéto úseky.
Primátor uviedol, že na základe vykonanej kontroly sme dodanili približne 100 neevidovaných psov.
Karol Furdek informoval o vykonaných kontrolách – boli dané aj pokuty. Priestor o ktorom sa hovorí tam naozaj by bolo dobré dať kôš na výkaly.
MUDr. Jozef Gočál sa opýtal, kde všade je určený voľný pohyb psov.
Karol Furdek to presne vysvetlil kde máme vyhradené priestory.
MUDr. Jozef Gočál skonštatoval, že so psami je veľký problém.
Mgr. Mojmír Krajči uzavrel, že je boom „vreckových“ psov.
- Prosí Ing. Bizoňovú, aby sa išla pozrieť na ihličnany na Západe pri bytovke č. 1056, boli poškodené, nastriekané niečím.

Igor Jarolín
- Bytovka č. 1145 na Západe, smerom ku garážam – sľúbilo sa im parkovisko vysypať štrkom, keď zaprší tak tam je mláka,
- Vyriešiť osvetlenie smerom ku garážam na Západe – použiť staré vyradené lampy, aspoň dve na ten úsek.
- Ako je to s Hálečkovou – opäť sú tam problémy.
Karol Furdek uviedol, že to uzavreli, ale znova to niekto otvoril zo zadu.

Ing. Štefan Kapjor
- Ako je to separovaním – či sa robí kontrola, či to bude niekde uvedené či občania separujú. 
Ing. Mária Horinková uviedla, že sme na základe požiadavky kontrolu urobili, aj Hrady boli celé nafotené. 
Ing. Štefan Kapjor uviedol, že nemôžeme chcieť od dôchodcov, aby každý mesiac vyseparovali 3 vrecia. Chce stále, aby bola robená kontrola aj z mesta spolu s fotením a následne zverejnením na stránke mesta. 
Kontrolu na odpad už robíme stále len určite to nedokumentujeme fotkami. 
Ing. Štefan Kapjor požaduje, aby bolo presne v zápisnici uvedené ako je to so zľavami a so separovaním odpadu. 
Primátor uviedol, že pripravíme informáciu ohľadom separovania a poskytovaných zľavách, aj keď je to presne dané vo VZN a bolo ku tomu už veľa diskusií. 
Separovaný odpad

V meste sa separuje 5 komodít – papier, tetrapacky, plasty, kovové obaly a sklo.

Pre separovaný zber mesto určilo nasledovný typ nádob: 
- 1100 l kontajnery – žlté - na plasty (žlté plastové vrece pre občanov),
- 1100 l kontajnery – zelené – na sklo (zelené plastové vrece pre občanov),
- 1100 l kontajnery – modré- na papier (modré plastové vrece pre občanov),
- 1100 l kontajnery – hnedé/modré – na tetrapacky (hnedé plastové vrece pre občanov),
- 110 l kontajnery – červené – na kovové obaly (biele plastové vrece pre občanov).
Systém zberu:
- podľa určeného harmonogramu, je zber vyhlásený mestským rozhlasom a oznamom na internete. Rodinné domy, inštitúcie a firmy (zber do vriec) majú vývoz všetkých komodít okrem papiera vždy druhý utorok v mesiaci. Bytové domy majú odvoz kontajnerov na separovaný zber 2 krát mesačne spravidla druhý a posledný utorok v mesiaci. Papier sa odváža od rodinných domov a bytových domov odváža posledný štvrtok v mesiaci.  
- Vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť ku kuka nádobám v deň vývozu už o 6.00 hod. ráno. V prípade, že nemáte plastové vrecia, môžete si ich vyzdvihnúť na Mestskom úrade, na oddelení výstavby a ŽP.
Zľava pri separovaní:
Mesto Trstená poskytne poplatníkovi zníženie vo výške 20% na osobu z ročného poplatku (čo pri poplatku 22 € činí 4,40 €) za predpokladu, že poplatník vyseparuje dve komodity a to kovy a tetrapacy v objeme 1 kg na osobu v termíne do 30.9.2012. 
Poplatník vyseparované komodity odovzdá na Oddelenie komunálnych služieb mesta Trstená, ktoré mu vydá potvrdenie a toto odovzdá na Oddelenie výstavby a ŽP, kde sa spracuje a v pokladni si poplatník vyzdvihne zľavu.

V mesiaci máj mesto Trstená rozšírilo separovaný zber o ďalšie komodity a to zber použitého šatstva a použitého kuchynského oleja. 
Na zber použitého šatstva je v meste Trstená rozmiestnených 7 nových kontajnerov.
Olej je potrebné doniesť na Oddelenie komunálnych služieb mesta Trstená v akejkoľvek vhodnej nádobe (napr. PET fľaši), nesmie obsahovať zvyšky jedál. 


K bodu 14/
Záver
V tomto bode rokovania primátor poďakoval poslancom MsZ za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
 
Partnerské mestá

                                                     

 Hořice
Česká republika

 Isaszeg
Maďarská republika

 Jablonka
Poľská republika

 Nový
Hrozenkov
Česká republika

 Žarnovica
Slovenská republika

 Želiezovce
Slovenská republika

 Žirovnice
Česká republika

 Mesto Hořice [Nové okno]

Mesto Isaszeg [Nové okno]

Gmina Jablonka [Nové okno]

Městys Nový Hrozenkov [Nové okno]

Mesto Žarnovica [Nové okno]

Mesto Želiezovce [Nové okno]

Město Žirovnice [Nové okno]

Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry
Práve je 4 hostí online

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2016

www.trstena.sk
www.trstena.sk