Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územné povolenie

Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, prerokovalo predložený návrh zo dňa 12. 01. 2018, ktorý podal Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., so sídlom Oravická 616, 028 01 Trstená, IČO 36 372 285, posúdilo a zosúladilo stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy v konaní a r o z h o d l o, že vydáva podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona

 Rozhodnutie.pdf (554 kB) Rozhodnutie.pdf (554 kB)

 
 Situacia.pdf (2 MB) Situacia.pdf (2 MB)

 

Mesto Trstená podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) zverejňuje kópiu žiadosti navrhovateľa: Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., so sídlom Oravická 616, 028 01 Trstená, IČO 36 372 285 o začatie územného konania o umiestnení stavby: „DOSTAVBA AREÁLU – ZÁPAD, PANASONIC TRSTENÁ“,


 

 

Navrhovateľ Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., so sídlom Oravická 616, 028 01 Trstená, IČO 36 372 285, podal dňa 12.01.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „DOSTAVBA AREÁLU – ZÁPAD, PANASONIC TRSTENÁ“, s objektovou skladbou SO 01 – Hala Západ, SO 02 – Energoblok, SO 03 – Spojovacia chodba, SO 04 – Vrátnica, SO 05 – Vonkajšie rozvody NN, SO 06 – Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky, SO 07 – Kanalizácia, SO 08 – Vonkajší STL plynovod, SO 09 – Spevnené plochy a terénne úpravy, na pozemkoch parcela registra C-KN č. 6568/1, 6568/7, 6568/8, 6568/17, 6568/20, 6568/27, 6568/29, 6568/39, 6568/50, 6568/52, 6568/54, 6568/55, 14113/1, katastrálne územie Trstená.


 
 Situacia.pdf (722.2 kB) Situacia.pdf (722.2 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka