Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

KONTROLÓRKA MESTA TRSTENÁ

Funkciu hlavného kontrolóra mesta Trstená v období 2017 – 2023 vykonáva

Ing. Anna Kuráňová, MSc.

Kontakthlavny.kontrolor@trstena.sk, tel.: 043 / 5310 116, mobil: 0902 915 694

 Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie šesť rokov.

Úlohy hlavného kontrolóra

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr   15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
  • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
  • kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
  • kontroluje vybavovanie sťažností a petícií.

 
ÚvodÚvodná stránka