Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej - odborný referent na oddelení výstavby a životného prostredia

Informácia o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej - odborný referent na oddelení výstavby a životného prostrediaVytlačiť
 

Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej:

odborný referent na oddelení výstavby a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. stredné odborné vzdelanie s maturitou stavebného zamerania

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu
 • znalosť práce s PC  (Word, EXCEL, internet)
 • znalosť právnej legislatívy v oblasti samosprávy, stavebného zákona, správneho zákona,  zákona o pozemných komunikáciách
 • prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy - výhoda

 

Náplň práce:

 • rieši odborné úlohy v oblasti stavebného poriadku
 • zabezpečuje úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
 • vedie územné, stavebné a kolaudačné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • vedie konania vo veci priestupkov proti stavebnému zákonu
 • vykonáva odborné úlohy na úseku územnej prípravy, územného plánu a architektúry
 • vykonáva odborné úlohy na úseku investičnej výstavby, rekonštrukcie a modernizácie vlastných stavieb a zariadení
 • vykonáva odborné úlohy v oblasti dopravy a cestného hospodárstva
 • vykonáva odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny

 

Druh pracovného miesta:

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky)

 

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad v Trstenej a mesto Trstená

 

Predpokladaný termín nástupu:

 • jún - júl 2018

 

Funkčný plat:

 • funkčný plat v zmysle Zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 1 Nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 630,00 Eur

 

Záujemcovia predložia:

 • písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis, motivačný list
 • kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vrátane certifikátov, osvedčení, odbornej spôsobilosti a pod.)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti

 

V prípade záujmu doručte žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 15. júna 2018, 14:00 hod. na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, alebo osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej. Obálku označte heslom „VM – VaŽP“. Rozhoduje dátum doručenia.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,                                                                         primátorka mesta

 


 
 

Aktuality

HISTÓRIA REGIÓNU 1945 VČERA A DNES

oslavy SNP

Mesto Trstená Vás pozýva na podujatie
HISTÓRIA REGIÓNU 1945 VČERA A DNES
ktoré sa usku ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -mb-


 

Škriatkovo

plagat skriatkovo.jpg

Mestská knižnica štartuje
3.ročník čitateľskej súťaže Škriatkovo,
Tentoraz je určená p ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mb-


 

Letné kino

letne kino august

Mesto Trstená aj tento rok pripravilo už tradičné Letné kino.Premietať sa bude v termíne 20.8.2018 – ...viac...

Zverejnené 6.7.2018 -mb-


 

Chcete spoznať naše mesto Trstená zaujímavou formou?

quest

Vitajte v našom meste a zabavte sa pri tomto queste.
 Na potulky mestom vás zveme, 
viac ...viac...

Zverejnené 31.5.2018 -mb-


 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A DAŇ ZA PSA V ROKU 2018

 Občanom dávame do pozornosti termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je podľa zák ...viac...

Zverejnené 17.1.2018 -mb-


 

Cintorínske a pohrebné služby po novom

 Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 12.12.2017 nový prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Trstená ...viac...

Zverejnené 13.1.2018 -mb-


 

Darček pre čitateľov Mestskej knižnice v Trstenej

logo_FNPU

  Darček v podobe takmer stovky nových kníh pre našich čitateľov Vám ponúka Mestská knižnica v Trste ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -mb-


 

Novinky v knižnici

logo.png

  Tentokrát sme si pre Vás pripravili nové knihy z kresťanskej literatúry. Keďže stúpa záujem aj o t ...viac...

Zverejnené 11.10.2017 -mb-


 

Oznamy

Športové leto pre mladých

stop drogy

Mesto Trstená a Trstenský mládežnícky parlament organizujú
Športové leto pre mladých
A ...viac...

Zverejnené 17.8.2018 -mb-


 

Nedeľné popoludnia VON

von

Nedeľné popoludnia VON sa budú konať v areáli Oravského centra mládeže v Ústí nad priehradou 12., 19 ...viac...

Zverejnené 17.8.2018 -mb-


 

Svetom kultúry, športu a tvorivosti proti drogovej závislosti

svetom kultury

Športové leto pre mladých.
Povedz drogám nie!
Mesto Trstená a Trstenský mládežnícky pa ...viac...

Zverejnené 17.8.2018 -mb-


 

The offer for foreign visitors and tourists of our town - Ponuka pre zahraničných návštevníkov a turistov nášho mesta

The Town Trstená and Tourist - Information Centrum (Železničiarov 253/1, Trstená) offer for foreign ...viac...

Zverejnené 17.7.2018 -mb-


 

Projekt “Community without borders”

loga

Projekt “Community without borders” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov ...viac...

Zverejnené 10.7.2018 -mb-


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 Základná umelecká škola Trstená hľadá učiteľa hry na husle (plný úväzok) a hry na gitaru s nástupom ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -mb-


 

Letné aktivity v Trstenej

kalendar

Mesto Trstená, Centrum voľného času v Trstenej, OZ V.I.A.C., Trstenský mládežnícky parlament a Slove ...viac...

Zverejnené 3.7.2018 -mb-


 

Oznam o úplnej uzávierke

  Mesto Trstená oznamuje, že v dňoch od 02.07.2018 do 30.09.2018 bude úplne uzavretá štátna cesta II ...viac...

Zverejnené 25.6.2018 -mb-


 

 

Participácia občanov na rozvoji mesta - 2018

Charitatívny futbalový turnaj

1.jpg

 Športové turnaje sú častokrát organizované kvôli tímovému a športovému duchu, no skauti z 10. zboru v Trstenej športový turnaj organizovali hlavne pre podporu malého Andrejka, osemročného chlapčeka t ...viac...

Zverejnené 13.8.2018 -mb-


 

UNBROKEN - 4. ročník medzinárodnej crossfit súťaže

unbroken

 V Trstenej sa v sobotu 30. júna 2018 konal už 4. ročník crossfit súťaže UNBROKEN a znova s medzinárodnou účasťou (okrem Slovákov prišli aj Česi a Poliaci). Registrovaných bolo 81 atlétov, ktorí aj ná ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -mb-


 

Karate turnaj Trstená

DSC_0139.JPG

 Karate klub Trstená v spolupráci s CVČ Trstená zorganizoval 26. júna karate turnaj pre všetkých členov. Členovia klubu vymenili telocvičňu za naše námestie. Začalo sa rozcvičkou pod holým nebom a nas ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -mb-


 

Športfest 2018

sportfest

  3.ročník športového podujatia Športfest 2018 sa tentokrát uskutočnil v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta a zodpovední zaň boli zamestnanci Centra voľného času v Trstenej. Všetky aktivity p ...viac...

Zverejnené 13.7.2018 -mb-


 

Deň otcov

den otcov

 CVČ Trstená sa rozhodlo osláviť spolu s otcami ich sviatok a preto zorganizovalo Deň otcov. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou mesta v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta. Otcovia a mu ...viac...

Zverejnené 6.7.2018 -mb-


 

Spoločne športujeme a spájame rodiny na Ústi

sportujeme

 V sobotu 9. júna 2018 sa v našom malom Ústi konal športový deň pre malých i veľkých. Veď aj v dnešnej uponáhľanej dobe si treba nájsť čas na šport, oddych a spoločné chvíle so svojou rodinou, susedmi ...viac...

Zverejnené 3.7.2018 -mb-


 

Aktivity a tvorivé dielne pre zdravotne a sociálne znevýhodnených i osamelých seniorov v našom meste

aktivity

 Pre osamelých i zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov nášho mesta sme v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta pripravili aktivity a tvorivé dielne. V mesiaci máj sme im s deťmi cirkevnej ...viac...

Zverejnené 3.7.2018 -mb-


 

Deň detí na kolkárni

kolky deti

 Dňa 1. 6. 2018 sa na Kolkárni pod Kľozovom konalo podujatie pod názvom „Deň detí na kolkárni“. Akcia bola predovšetkým pre deti, ktoré hrajú kolky, či už rekreačne alebo profesionálne, ich súrodencov ...viac...

Zverejnené 27.6.2018 -mb-


 

Hurá na Madagaskar!

1.JPG

 Počas mesiaca máj MŠ Oslobodenia každoročne organizuje besiedky pri príležitosti ku dňu matiek. Ani tento rok tomu nebolo inak. Pre naše milované mamičky, ale aj iných priaznivcov našich besiedok sme ...viac...

Zverejnené 31.5.2018 -mb-


 

Spomienky na časy vojny v Trstenej

spomienky na vojny

  Mladí ľudia už málo vnímajú hrôzu vojny. Aj keď sa o tom učia v škole, sú to pre nich neosobné a vzdialené fakty. Medzi členmi kultúrnej komisie padol návrh, či by sa dala pripraviť akcia, ktorá by ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -mb-


 

Tradícia stavanie mája na sídlisku Západ

stavanie maja

 Aj tento rok vďaka Participácii občanov na rozvoji mesta na sídlisku Západ ožili tradície stavania mája. Poslanci spolu s členmi komisie sídliska Západ - p. Rehákovou a p. Záhradníkovou pripravili pr ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -mb-


 

Rozpis programu Kina Mier na mesiac august 2018


 

Prehľad kultúrnych a športových podujatí - jún


 

 

Udialo sa v našom meste

Rozlúčka s predškolákmi

rozlucka

 Koniec júna už tradične so sebou prináša záver školského roka a s tým spojené radostné chvíle na bl ...viac...


 

Víťazi súťaže Škriatkovo

skriatkovo.jpg

 Mestská knižnica úspešne ukončila 2.ročník súťaže Škriatkovo. Počas školského roka deti hľadali škr ...viac...


 

DEŇ DETÍ, ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OSVETY

mdd

 Aj keď o pár dní neskôr, ale aj my v našom meste sme si pripomenuli a spoločne oslávili sviatok naš ...viac...


 

Dilongova Trstená 2018

logo

  Tento rok Trstená privítala opäť recitátorov z celého Slovenska na 27. ročníku celoslovenskej reci ...viac...


 

ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

maturanti

   Dňa 29. mája 2018 odovzdala pani primátorka Magdaléna Zmarzláková v Dome kultúry spolu s pánom ri ...viac...


 

Participácia občanov na rozvoji mesta - 2017

Spoznávame Slovensko, spoznávame Oravu /slovenskú i poľskú/, spoznávame Trstenú

participacia

 Jeden z pohodových utorkov mesiaca október 2017 – konkrétne 17. 10. 2017 - sa členovia výboru Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trstenej stretli vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej, ab ...viac...


 

Zeleň okolo nás

P1020501.JPG

  Obyvatelia bytových domov č. 624, 625 a 626 na ulici Oravickej sa tiež rozhodli zapojiť do vyhlásenej Participácie občanov na rozvoji mesta. V celkovej sume 300 eur sme zakúpili stálo zelený porast ...viac...


 

Výtvarné a pracovné aktivity pre deti, mládež a osoby zdravotne postihnuté - Centruško

centrusko

 Aj Centruškári sa rozhodli zapojiť do Participácie občanov na rozvoji mesta a ich zámer  Výtvarné a pracovné aktivity pre deti, mládež a osoby zdravotne postihnuté - Centruško bol schválený. Handicap ...viac...


 

Revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku Stred v Trstenej

lavicka

 Cieľom zámeru bolo prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Stred v Trstenej vytvoriť „Oddychovo – relaxačnú zónu“ pre plnohodnotné trávenie voľného času a stretávanie sa mie ...viac...


 

Obnova basketbalového ihriska na sídlisku Západ

basketbalove ihrisko

  Aj Trstenský mládežnícky parlament sa zapojil do Participácie občanov na rozvoji mesta. Rozhodli sme sa, že trochu obnovíme basketbalové ihrisko na sídlisku Západ, ktoré využívajú hlavne mladí ľudia ...viac...


 

Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB) Oznamenie_ZSK.pdf (52.3 kB)

 

Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom.

Informácie o petícii


 

Harmonogram zberu odpadov v meste Trstená rok 2018


 

Nové knihy v knižnici

Novinky v knižnici

logo


 V týchto dňoch pribudlo do Mestskej knižnice v Trstenej 79 nových kníh. Na svoje si okrem detí prídu aj mládež a dospelí. Novinky od Dána, Fieldingovej, Červenáka striedajú ďalšie časti Odváž ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -mb-


 

Nové časopisy v knižnici

urob si sam

 Urob si sám - Hobby mesačník je najčítanejší časopis pre domácich majstrov na Slovensku. Je určený všetkým aktívnym a zručným ľuďom, ktorí radi svojpomocne vyrábajú originálne a užitočné predmety a n ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -mb-


 

Zoznam nových kníh v Mestskej knižnici Trstená

logo

Novinky v knižnici finančne podporené
"Fondom na podporu umenia"

Knižnica tento rok získala dotáciu vo výške 2400 € z Fondu na podporu umenia. Knihy nakupujeme tak, aby sme vyhov ...viac...

Zverejnené 20.12.2016 -mb-
Aktualizované: 4.4.2017 -mb-


 

Spolu pomôžeme

Spoločne dokážeme obnoviť požiarom zničené OCM v Ústí!

Oravské centrum mládeže

Pre tých, ktorí hľadajú spôsob ako pomôcť Oravskému centru mládeže po pondelkovom požiari dávame do pozornosti možnosť prispieť finančným darom! Viac informácií nájdete na tomto linku:
https://ozviac.darujme.sk/1333/
Ďalšie informácie o celom dianí nájdete tu:
https://www.facebo ...viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mb-


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 

Obyvateľov: 7 260
(k 23. 07. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

webygroup
ÚvodÚvodná stránka