Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie mesta

Kompetencie mesta

Postavenie a pôsobnosť mesta ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyberáme z neho:

 • Mesto Trstená je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 • Mesto Trstená je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 • Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 • Jeho územie tvorí tvorí katastrálne územie Trstená.Územie mesta sa člení na časti mesta . Časti Mesta Trstená majú vlastný názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku.
Trstená - Trstená
Trstená - Oravské Hámre
Trstená - Osada
Trstená - Ústie nad Priehradou
 • Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Samosprávnu pôsobnosť mesta upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 • Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

       a) orgánmi mesta,
       b) hlasovaním obyvateľov mesta,
       c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta

 • Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami mesta sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):

       a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
       b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
       c) podiely na daniach v správe štátu,
       d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
       e) iné príjmy.

 • Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
 • Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a ním zriadených organizácií a majetkové práva mesta.
 • Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty mesta. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Zásady hospodárenia s majetkom mesta).
 • Orgánmi mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
  a) MsZ,
  b) primátor mesta Trstená.

 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka