Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Základné informácie

Mestská polícia

 

Kancelária:          Mestský úrad Trstená,
                            Bernolákova 96/8

Tel:                       043 / 5310 115

Mobil:                   0902 915 699

Pracovná doba:

PO - PI:  07:00 - 15:00
PI - SO:  19:00 - 03:00

Podľa požiadaviek a akcií organizovaných mestom sú služby dopĺňané.

V čase našej neprítomnosti volajte políciu 158 !


 

Základné úlohy

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Trstená vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii. Plní základné úlohy, ktoré jej presne vymedzuje § 3 zákona o obecnej polícii.

Základné úlohy


Obecná polícia:

 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,

 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,

 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

 1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,  ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

 

Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka