Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskor. predpisov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s
  • funkciou primátora
  • funkciou zamestnanca mesta, v ktorom má byť volený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom
  • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon
 3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov a na základe pravidiel upravených zákonom o obecnom zriadení
 4. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a schvaľovať štatút, ich zmeny a doplnky a zrušenie,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 zák. o obecnom zriadení,
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, /ak tak určí osobitný predpis/, ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok/,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
 • vykonávať oprávnenia spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto spoločníkom alebo akcionárom, a to vo veciach, ktoré neprenieslo na primátora mesta,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich činnosti /komisie, mestské výbory a pod./.

 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka