Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nové voľby primátora 2017

V Ý S L E D K Y VOLIEB PRIMÁTORA MESTA TRSTENÁ

Vysledky volieb.pdf(50 kB)Vysledky volieb.pdf
Celkove vysledky volieb.pdf(30.2 kB)Celkove vysledky volieb.pdf

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta Trstená

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 14. decembra 2016 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Vyhlasenie volieb 2017.pdf(166.1 kB)Vyhlasenie volieb 2017.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov v meste Trstená

Pocet obyvatelelov k 13012017.pdf(181 kB)Pocet obyvatelelov k 13012017.pdf

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

 Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

    Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

     Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

      Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

     V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

     Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

     Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.


 

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN. Pre voľby primátora mesta podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 12. februára 2017.

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka