Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA TRSTENÁ NA ROKY 2016 - 2020

POH_TRSTENA_2016-2020.pdf(1.4 MB)POH_TRSTENA_2016-2020.pdf

SPOLOČNE VYTRIEĎME FAREBNEJŠÍ SVET!

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov) v partnerských samosprávach.

Finančné prostriedky pochádzajú z „recyklačných poplatkov", ktoré sú povinné uhrádzať podnikateľské subjekty, ktorých výrobky končia v komunálnom  odpade. Zákon o odpadoch používa pojem „výrobcovia“, hoci v skutočnosti sú to nielen výrobcovia, ale aj dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých výrobkov. Triedený zber nie je teda financovaný z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý občania platia samospráve.
 

V súčasnosti je OZV NATUR-PACK partnerom viac ako 1 150 samospráv vrátane štyroch najväčších miest – Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny. NATUR-PACK je OZV, ktorá vo Vašej obci zabezpečuje triedený zber v spolupráci s Vašou zberovou spoločnosťou. Takto vyzbieraný odpad pokračuje na recykláciu, kde sa z neho vyrobia nové výrobky.

spolocne triedme


 

Vývoz separovaného odpadu

OznámenieVytlačiť
 

M E S T O    T R S T E N Á, Mestský úrad v Trstenej, Oddelenie výstavby a životného prostredia, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Oznámenie

 Mesto Trstená  v súlade s § 6 ods.5  zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie informuje občanov o strategickom dokumente  „Územný plán obce Brezovica - zmeny a doplnky č.1“.

 Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica – zmeny a doplnky č.1.“ je zverejnený na internetovej stránke obce Brezovica a webovom  sídle ministerstva životného prostredia:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-brezovica-zmeny-doplnky-c-1

 Písomné stanovisko k oznámeniu je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín do  15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 V Trstenej, dňa 14.05.2018


 
 

Odpadové hospodárstvo

Kam s ojazdenými pneumatikami ?Vytlačiť
 

Vedeli ste, že…

Pneumatiky je možné ekologicky zlikvidovať alebo recyklovať pre ďalšie využitie ?

Z recyklovaných pneumatík je možné vyrobiť detské ihriská, športoviská a ďalšie užitočné výrobky ?

Odovzdávajte ojazdené pneumatiky na miesta spätného zberu.

Viac informácií na www.eltma.sk


 
 

TRIEĎME ODPADY S NATUR-PACKom!Vytlačiť
 

Nový zákon o odpadoch od 1.7.2016 mení podmienky triedeného zberu odpadu v obciach.

Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v našej obci, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov (napr. fólie, plastové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR-PACK, a.s. , ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov (napr. Tetrapak) v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne.

Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívne nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu – t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6 %  odpady-portal.sk/Dokument/102895/).

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu má OZV NATUR-PACK, a.s. zodpovednosť aj za informovanie a vzdelávanie verejnosti. NATUR-PACK má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je partnerom viacerých unikátnych vzdelávacích projektov a programov.

 

Naša obec môže bezplatne využívať napríklad:

 

  • Interaktívny výučbový softwér NeODPADni z ODPADOV!

        viac informácii TU: zivica.sk/moderneoodpadoch/

  • mobilnú aplikáciu Green Bin

       viac informácii TUhttp://naturpack.sk/novinky/nova-aplikacia-pomaha-slovakom-triedit-odpad


 
 

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátene triedeného zberu v meste Trstená

Zber použitého kuchynského oleja

 Prineste použitý kuchynský olej na zberné miesta a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje a zhodnotí.  Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu, svojím zápachom priťahuje hlodavcov a znečisťuje vodu (1 dcl prepáleného kuchynského oleja znečistí až niekoľko tisíc litrov vody).  Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť na výrobu biopalív.

  • na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj olej, ktorý slúži ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra.  Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín a vody. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu
  • použitý olej je možné odovzdať na Meste Trstená , Oddelení služieb, Hertela 323, 028 01 Trstená alebo na Čerpacej stanici Slovnaft ul. Mieru 13, 028 01 Trstená

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka