Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie verejnou vyhláškou

  • Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Mesto Trstená oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania:

Navrhovateľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, podaľ dňa 06.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia stavby "Liesek - Trstená, kanalizačný zberač", katastrálne územie Trstená, Liesek.


 
 

Oznámenie konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

      Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  o z n a m u j e  začatie konania o dodatočnom povolení stavby "Polyfunkčný dom v Trstenej", postavenej na pozemku parcela registra C-KN č. 69,  katastrálne územie Trstená, stavebník Mgr. Miroslav Machaj, nar. 12. 02. 1988, trvale bytom Lúčna 1081/2, 028 01 Trstená,  podľa  § 88 ods. 1 písm. b) a  § 88a, § 61 stavebného zákona v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“)  a súčasne  n a r i a ď u j e   ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21. 05. 2019  o  10,00 hod.

so stretnutím pozvaných v  kancelárii stavebného úradu Trstená, J. Hertela 323, 028 01 Trstená (budova Trstenských technických služieb – na poschodí).


 
 

ROZHODNUTIEVytlačiť
 

 Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s      § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,  prerokovalo predložený návrh, ktorý podal navrhovateľ Štátna ochrana prírody  SR, so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 5220  dňa 19. 11. 2018 o  vydanie rozhodnutia o využití územia a umiestnení stavby  Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Hniezdiská pre rybárika riečneho na brehoch Oravskej Priehrady, na pozemkoch parcela registra C-KN č. 260/17 (E-UO 260),  katastrálne územie Ústie nad Priehradou, C-KN č. 18/1, katastrálne územie Oravské Hámre, C-KN č. 15027 (E-UO 11582/200), C-KN č. 15029 (E-UO 14881), katastrálne územie Trstená (stavebné objekty v daných k.ú. SO 01, SO 05, SO 10, SO 13, SO 14),  ktoré sú vo vlastníctve štátu a správcom je SVP š.p. Banská Štiavnica, posúdilo a zosúladilo stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy v konaní a    r o z h o d l o,   že   v y d á v a    podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona  toto rozhodnutie.  


 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou na stavbu „Základňová stanica verejnej komunikačnej siete TS_TRS_B“.Vytlačiť
 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER II. ETAPA.Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-5 z 12

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka