Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie verejnou vyhláškou

  • Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou na stavbu „Základňová stanica verejnej komunikačnej siete TS_TRS_B“.Vytlačiť
 


 
 

ROZHODNUTIE - Slovak TelekomVytlačiť
 

 Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, prerokovalo predložený návrh zo dňa 22. 05. 2018, ktorý podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení splnomocneným zástupcom InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO 46 981 071, posúdilo a zosúladilo stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy v konaní a r o z h o d l o, že v y d á v a podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby „Verejná elektronická komunikačná sieť:NS_FTTH_Trstená“,
na pozemkoch parcela registra č.: líniová stavba,
katastrálne územie: Trstená, okres: Tvrdošín,
pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO 35 763 469,


 
 

ROZHODNUTIEVytlačiť
 

Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov a podľa článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s      § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,  prerokovalo predložený návrh, ktorý podal navrhovateľ Štátna ochrana prírody  SR, so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 5220  dňa 21. 05. 2018 o  vydanie rozhodnutia o využití územia a umiestnení stavby  Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtačí ostrov v Oravskej  priehrade, na pozemku parcela registra E‑ KN č. 41,  katastrálne územie Osada, ktoré sú vo vlastníctve štátu a správcom je SVP š.p. Banská Štiavnica, posúdilo a zosúladilo stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy v konaní a    r o z h o d l o,   že   v y d á v a    podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona  toto rozhodnutie.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Trstená, okres Tvdošín.


 
 

Oznámenie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania.Vytlačiť
 

Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 537, podal dňa 05. 10. 2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTH Trstená“ - verejná elektronická komunikačná sieť, na pozemkoch – líniová stavba,  katastrálne územie  Trstená. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 
Položky 1-5 z 9
  • Streda2-1graphic-icon
  • Štvrtok3-1graphic-icon
  • Piatok0-10graphic-icon

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka