Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A DAŇ ZA PSA V ROKU 2018Vytlačiť
 

 Občanom dávame do pozornosti termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, ktorý je podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  stanovený  do 31. januára 2018.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností majú tí daňovníci, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie dane (nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, stavebný úrad  im vydal právoplatné rozhodnutie,  došlo k zmene v  účele využitia stavby, bola zrealizovaná výstavba doplnkovej stavby k rodinnému domu, resp. inej už existujúcej stavbe,  došlo k zmene druhu pozemku v evidencii katastra nehnuteľností a iné.)

Vyrubenie dane v roku 2018

Ak v priebehu roka 2017 nedošlo u daňovníkov k žiadnym zmenám, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností v roku 2018,  títo daňovníci nemajú povinnosť podávať v januári 2018 priznanie  k dani z nehnuteľností. Daň na rok 2018 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Dražba nehnuteľností

Ak nadobudne daňovník do vlastníctva nehnuteľnosť v dražbe, stáva sa daňovníkom za vydraženú nehnuteľnosť už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, povinnosť podať priznanie   má do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Na základe podaného priznania vyrubí správca dane vydražiteľovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Nadobudnutie nehnuteľností dedením

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením, taktiež mu vzniká  povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do  30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

 

Zníženia dane pre rok 2018

V roku 2018 Mesto Trstená poskytne vlastníkom nehnuteľností  zníženia dane vo výške 50 % z vypočítanej dane:

1.za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve

  • fyzických osôb v hmotnej núdzi,
  • fyzických  osôb starších ako 70 rokov,  
  • držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S,

 

2.za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže vo vlastníctve

  • fyzických  osôb starších ako 70 rokov, 
  • držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S

 

Ak daňovníkovi vznikol nárok na zníženie dane po prvýkrát  v roku 2018 ( napr. v priebehu roka 2017 daňovník dovŕšil vek 70  rokov, stal sa držiteľom preukazu ŤZP...),  uplatňuje si nárok na  zníženie dane v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností. Z toho vyplýva daňovníkovi povinnosť podať v januári 2018 čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Tí daňovníci, ktorým už bolo poskytnuté zníženie dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, nemajú povinnosť  uplatňovať si opakovane zníženie dane v roku 2018. 

 

DAŇ ZA PSA

1.Platenie dane za psa

 Vlastníci psov budú  aj v tomto roku  platiť daň za psa až na základe doručeného rozhodnutia, ktoré bude spoločné pre daň z nehnuteľností a  daň za psa.

2.Vznik, zánik daňovej povinnosti

Ak počas roka dôjde k zmene daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť  podať priznanie, resp. čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti.

3.Sadzby dane za psa

- k.ú. Trstená, Oravské Hámre, Osada, Ústie nad Priehradou  27 eur/pes/kalendárny rok

- oslobodenie,  resp. zníženie dane za psa poskytuje správca dane daňovníkovi po splnení  podmienok určených v § 8  VZN č. 7/2017.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností a dane za psa na  rok 2018 sú určené vo VZN č. 7/2017, ktoré je dostupné na internetovej stránke mesta  

http://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=909658

 Tlačivá na podanie priznania sú občanom poskytované na Mestskom úrade v Trstenej, oddelení mestského majetku, číslo dverí 7, resp. sú sprístupnené  na internetovej stránke Ministerstva financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698 .

 Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to do pokladne MsÚ Trstená, resp. prevodom v banke.

Odd. mestského majetku, MsÚ Trstená


 
 
  • Streda4-1graphic-icon
  • Štvrtok50graphic-icon
  • Piatok2-13graphic-icon

Obyvateľov: 7 261
(k 31. 12. 2018)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka