Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

EKOPOSTER 2018Vytlačiť
 

Propozície celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo organizačný poriadok pod číslom 2018/6833:4-10A0. Informácia o súťaži je zverejnená aj na www.minedu.sk.

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Termín konania: od 01 .09. 2018 do 31. 12. 2018

Uzávierka prác: 16. 11. 2018 - rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke. Práce doručené po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené.

Poslanie a cieľ súťaže: Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode. Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práce môžu byť zhotovené ľubovoľnou technikou, rôzneho formátu (maximálne A0). Práce odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi (viď Príloha č. 3).

Doručenie prác: Práce môžu byť doručené osobne do podateľne MsÚ v Trstenej alebo zaslané poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom EKOPOSTER.

Súťažné kategórie: Kategória ZŠ –     1.   kategória - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ          

  1. kategória- žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ                                       
  2. kategória - žiaci 9. ročníka ZŠ                                               

                                Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním – 1.  kategória – žiaci primy – sekundy

  1. kategória – žiaci tercie – kvarty
  2. kategória – žiaci kvinty

                              Kategória ZUŠ (rozdelenie ako pri kategórii ZŠ)

Hodnotenie súťaže: Obsahovú stránku a výtvarnú úroveň súťažných prác bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov a odborných zamestnancov z výtvarnej, environmentálnej a printovej oblasti. Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Výsledky súťaže budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2018. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia. Víťazom v jednotlivých kategóriách budú udelené diplomy a hodnotné vecné ceny. Výsledky súťaže a fotodokumentácia budú zverejnené v médiách, na webovej stránke MŠVVaŠ SR a na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk).

Organizátor uhradí polovičné cestovné (jednu cestu) autorom víťazných prác a jednej dospelej sprevádzajúcej osobe vo výške ceny cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

Bližšie informácie: 043/53 10 124, www.trstena.sk, martina.harkabuzova@trstena.sk

ekoposter


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka