Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Trstená získalo finančný príspevok na opatrovateľskú službuVytlačiť
 

logo

Mesto Trstená v auguste 2018 podalo v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Trstená“, ktorý bol na základe Rozhodnutia Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje schválený nenávratným finančným príspevkom vo výške 103 740,00 Eur.

Cieľom projektu je podpora opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania občanov mesta do pobytových zariadení sociálnych služieb. Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu poskytovania opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek v prirodzenom domácom prostredí klienta. Projekt sa bude realizovať v meste Trstená v celom katastrálnom území (vrátane mestských častí) počas 26 mesiacov (04/2019 – 05/2021). 

Domáca opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje občanom - fyzickým osobám v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorí v dôsledku svojho zhoršeného zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnej situácie alebo veku sa nedokážu o seba postarať a k bežnými činnostiam potrebujú pomoc inej fyzickej osoby. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa poskytuje v prirodzenom domácom prostredí klienta, kde kvalifikovaná opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách (pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, žehlenie, pranie, príprava a podávanie jedla, liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia alebo  úrady, prechádzky a pod). Tento spôsob starostlivosti má okrem samotného opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zotrvať v zamestnaní, zabraňuje pocitu osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaného občana a primerane mobilizuje jeho schopnosti, dostáva sa mu psychickej podpory, pocitu istoty a intimity. Rodinám sa poskytuje uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena, posilnenie spolupatričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný život spolu s opatrovaným členom, spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané.

V meste Trstená sa opatrovateľská služba poskytuje od roku 2003, kedy bola delimitovaná zo štátu na samosprávu. Počet opatrovateliek a opatrovaných sa v priebehu roka mení a vyvíja sa v závislosti od požiadaviek a potrieb klientov. Opatrovateľky sa stávajú takmer členmi rodiny a prežívajú so svojimi klientmi radostné i menej radostné chvíle.

V súčasnosti mesto zamestnáva 6 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a jednu na polovičný úväzok, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 17 sociálne odkázaným občanom so stupňom odkázanosti II. až VI. na základe Zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Riešenie sociálnych problémov občanov mesta Trstená zabezpečuje Mestský úrad v Trstenej, oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí. Zamestnanci mesta v rámci svojich pracovných činností okrem poskytovania opatrovateľskej služby pomáhajú rodinám aj pri zabezpečovaní umiestnenia občana v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Bližšie informácie o poskytovaných sociálnych službách v meste získate na tel. č. 043/5310 107 alebo e-mailom alena.letasiova@trstena.sk príp. osobne na Mestskom úrade v Trstenej, na oddelení vnútornej správy a sociálnych vecí.

Veríme, že projekt bude mať preukázateľný prínos pre spoločnosť v oblasti sociálnej politiky na miestnej úrovni. Hlavnom myšlienkou bude zvýšenie kvality opatrovateľskej služby priamo v prirodzenom prostredí klienta v jeho rodine, komunite, čo je hlavným predpokladom predchádzania umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení, znižovania chudoby a miery sociálneho vylúčenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.ia.gov.sk       www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk     

plagat

 

 


 
 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka