Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PRAMIENOK 2018 Vytlačiť
 

Propozície celoslovenskej a medzinárodnej súťaže vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo organizačný poriadok pod číslom 2018/6833:2-10A0. Informácia o súťaži je zverejnená aj na www.minedu.sk.

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Termín konania: od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018

Uzávierka prác: 16. 11. 2018 - rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke. Práce doručené po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené.

Poslanie a cieľ súťaže: Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu v SR aj v zahraničí, navštevujúce ZUŠ i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode.

Do súťaže môžu byť prihlásené doteraz nepublikované práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi (viď Príloha č. 1).

 

Doručenie prác: Práce môžu byť doručené osobne do podateľne MsÚ v Trstenej alebo zaslané poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom PRAMIENOK.

 

Súťažné kategórie:

  1. kategória - do 4 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
  2. kategória - do 5 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
  3. kategória - do 6 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
  4. kategória -  nad 6 rokov - do 7 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov
  5. kategória ZUŠ - deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ

 

Hodnotenie súťaže: Výtvarnú a obsahovú stránku prác bude hodnotiť odborná porota zložená z výtvarníkov a pedagogických zamestnancov. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Výsledky súťaže budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2018. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia. Víťazom v jednotlivých kategóriách budú udelené diplomy a hodnotné vecné ceny. Výsledky súťaže a fotodokumentácia budú zverejnené v médiách, na webovej stránke MŠVVaŠ SR a na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk).

Organizátor uhradí polovičné cestovné (jednu cestu) autorom víťazných prác a jednej dospelej sprevádzajúcej osobe vo výške ceny cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

Bližšie informácie: 043/53 10 124, www.trstena.sk, martina.harkabuzova@trstena.sk

pramienok


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka