Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2018Vytlačiť
 

Propozície celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo organizačný poriadok pod číslom 2018/6833:3-10A0. Informácia o súťaži je zverejnená aj na www.minedu.sk.

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Termín konania: od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018

Uzávierka prác: 09. 11. 2018 - rozhoduje dátum odoslania e-mailovej pošty alebo dátum odoslania na poštovej pečiatke. Práce doručené po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené.

Poslanie a cieľ súťaže: Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Podmienky súťaže:

Do súťaže môžu byť prihlásené práce žiakov - jednotlivcov prvého až štvrtého ročníka základných a špeciálnych škôl, nepublikované v iných médiách a súťažiach. Jeden žiak môže poslať len jednu prácu v slovenskom jazyku bez určenia rozsahu. Žiaci prvého ročníka ZŠ a žiaci prvého stupňa špeciálnych škôl môžu tvoriť jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodu (voda, tráva, kvietky, vtáky,...), pričom text môže byť doplnený kresbou. Súťaž je tematicky orientovaná na vzťah k prírode. Súčasťou každej práce musí byť aj prihláška s vyplnenými údajmi (viď Príloha č. 2).

Doručenie prác: Práce môžu byť doručené e-mailom na martina.harkabuzova@trstena.sk, osobne do podateľne MsÚ v Trstenej alebo zaslané poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU.

Súťažné kategórie: Poézia/ próza

  1. kategória: žiaci 2. ročníka ZŠ                                 
  2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ                                
  3. kategória: žiaci 4. ročníka ZŠ
  4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
  5. osobitná kategória: žiaci špeciálnych škôl

Hodnotenie súťaže: Porota zložená z pedagogických zamestnancov bude hodnotiť súťažné práce. Kritériom hodnotenia bude veková primeranosť, použité výrazové prostriedky, úroveň ich zvládnutia, pochopenie obsahu danej témy. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo nezaradiť práce do súťaže pri nedodržaní propozícií, neudeliť niektorú z cien, udeliť cenu poroty, cenu za nápad a  za iné výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.  

Výsledky súťaže budú súťažiacim oznámené e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční do 31. 12. 2018. Z odovzdávania cien bude vyhotovená fotodokumentácia. Víťazom v jednotlivých kategóriách budú udelené diplomy a hodnotné vecné ceny. Výsledky súťaže a fotodokumentácia budú zverejnené v médiách, na webovej stránke MŠVVaŠ SR a na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk).

Organizátor uhradí polovičné cestovné (jednu cestu) autorom víťazných prác a jednej dospelej sprevádzajúcej osobe vo výške ceny cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

Bližšie informácie: 043/53 10 124, www.trstena.sk, martina.harkabuzova@trstena.sk

voda pre zivot


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka