Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená Vytlačiť
 

Mesto Trstená

Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonosť
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu max. 4 strany),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 15. mája 2019 do 12:00 hod.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Trstenej v zalepenej obálke s označením: „VK - CVČ – neotvárať!“ a s uvedením odosielateľa.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka