Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PHSR mesta Trstená 2015 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.

 Dokument PHSR je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, v našom prípade Žilinského samosprávneho kraja, a taktiež je vypracovaný podľa územnoplánovacej dokumentácie mesta.Mesto Trstená má v súčasnosti platný dokument PHSR, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2007 dňa 13.11.2007 a jeho aktualizácia a predĺženie schválené uznesením č. 823/I/2014 dňa 14.1.2014. Avšak z dôvodu končiacej platnosti PHSR, ako aj začiatku nového programovacieho obdobia, Mesto Trstená je povinné v zmysle vyššie uvedeného zákona spracovať nový dokument PHSR a schváliť ho Mestským zastupiteľstvom. Schválenie dokumentu PHSR je podmienkou na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie.

 

Pracovné skupiny (komisie):

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená pôsobia štyri pracovné skupiny. Budú mať priamy vplyv na tvorbu strategickej časti PHSR. 

Komisia  životného prostredia a integrovanej infraštruktúry (komisia sa zaoberá témami – technickej infraštruktúry, bytovej politiky, odpadového hospodárstva, ochrany   životného prostredia a environmentálnej infraštruktúry)
Predseda komisie: Mgr. Jozef Polakevič, e-mail: jozef.polakevic@trstena.sk

 Komisia pre verejné služby (komisia sa zaoberá témami – ľudských zdrojov, zdravotníctva, sociálnymi službami, školstvom, informačnými technológiami a bezpečnosťou v meste)
Predseda komisie: Ing. Ľudmila Kostolná, e-mail: ludmila.kostolna@trstena.sk

 Komisia podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva, rybolovu (komisia sa zaoberá témami – podnikania a podnikateľského prostredia, vedy a výskumu, poľnohospodárstva a rybolovu)
Predseda komisie: Ing. Gabriela Dafčíková, e-mail: gabriela.dafcikova@trstena.sk 

 Komisia cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej spolupráce (komisia sa zaoberá témami – cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej spolupráce)
Predseda komisie: Ing. Monika Slovíková, e-mail: organizačné@trstena.sk

Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva,  občianskych združení, podnikov a pod.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty je možné pripomienkovať a pripomienky zasielať na e-mail: phsr@trstena.sk

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujeme. 


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2016 – 2023.

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka