Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Mesto Trstená získalo finančné prostriedky na realizáciu projektu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu/ Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego

Č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131

interegZSK

Partneri projektu

Vedúci partner projektu:      Mesto Trstená /http://www.trstena.sk//

Partneri projektu:                 Gmina Czarny Dunajec /http://www.czarny-dunajec.pl//

 

Hodnota projektu

Celkové oprávnené náklady projektu                      117 524,36 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%                99 895,70 EUR

Štátny rozpočet                                                         8 659,31 EUR

Vlastné zdroje                                                           8 969,35 EUR

 

Hodnota projektu za partnera Mesto Trstená

Celkové oprávnené náklady projektu                       55 662,05 EUR

Z toho:

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%                47 312,74 EUR

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%               5 566,20 EUR

Vlastné zdroje                                                           2 783,11 EUR

 

Opis projektu

 Projekt využíva výsledok projektu s názvom: Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier, ktorého výsledkom je zatraktívnenie regiónov prostredníctvom cyklotrasy Nowy Targ – Czarny Dunajec – Trstená v celkovej dĺžke 35 km. Realizácia projektu spočíva v zachovaní, ochrane a propagácii významných objektov kultúrneho dedičstva v blízkosti cyklotrasy a upozorniť na ich historickú hodnotu a zároveň prispieť k zvýšeniu atraktivity tohto regiónu.

 Samotný význam kultúrneho a prírodného dedičstva bude spropagovaný spoločnými cezhraničnými aktivitami ako ukážka dobovej histórie z čias II. svetovej vojny, vydanie spoločného propagačného materiálu o kultúrnom dedičstve pohraničného regiónu a osadenie informačných tabúľ k zachovaným pamiatkam kultúrneho dedičstva.

 

Opis projektu u partnera Mesto Trstená

 Mesto Trstená v rámci projektu zrekonštruuje a upraví okolie Pomníka SNP, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie pamätník v meste. Popri jeho slávnostnom otvorení bude zorganizovaná ukážka historických bojov, ktoré sa odohrávali v roku 1945, v časoch 2. svetovej vojny na slovensko-poľskom pohraničí, na počesť ktorých bol vybudovaný rekonštruovaný pomník a vydaný dvojjazyčný propagačný materiál o zachovanom kultúrnom dedičstve.

Na záver projektu sa uskutoční záverečná konferencia, ktorá bude propagovať spoločné výstupy projektu.

Obdobie realizácie:                          05/2018 – 04/2019

Ciele projektu

 Hlavným cieľom mikroprojektu je zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zachovania, zrekonštruovania, zreštaurovania a zvýšenia povedomia významných unikátnych miest kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu.

Hlavným cieľom cezhraničného projektu dosiahneme:

  Zachovanie, ochranu a zveľadenie miest prírodného a kultúrneho dedičstva – Pomník SNP, v meste Trstená a 5 kapličiek na území Gminy Czarny Dunajec:

  • Kaplnka na dreve so sochou utrpenia Krista;

  • Kamenná kaplnka zobrazujúca polychrómovú postavu – Pieta, ktorá je postavená na podstavci s postavou sv. Jána Nepomuckého;

  • Murovaná kaplička s drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého;

  • Murovaná kaplička nazývaná „Pazdorowa“;

  • Kaplnka Panny Márie z Čenstochovej;

  • a 2 kríže: Kríž s ukrižovaným Kristom na kamennom podstavci a voľne stojaci kamenný kríž  s troma polopastovými plastikami popri spoločnom cezhraničnom cyklistickom chodníku.

  Propagáciu zachovaných a zveľadených unikátnych významných miest kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu a umocnenie zachovaného kultúrneho dedičstva ďalšími aktivitami ako sú ukážka dobovej histórie z čias II. svetovej vojny, vydanie spoločného propagačného materiálu o kultúrnom dedičstve pohraničného regiónu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

 

 


 

Pomník SNP – rekonštrukcia a úprava okolia

intereg zsk logo

Rekonštrukcia pomníka SNP a úprava jeho okolia

Dňa 29.06.2018 bola odovzdaná stavba „Pomník SNP – rekonštrukcia a úprava jeho okolia“ zhotoviteľovi stavby Trstenské technické služby – TTS, s.r.o., ktorá bola realizovaná v rámci cezhraničného projektu „Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Rekonštrukcia pomníka spočívala vy vytvorení štrkového pešieho chodníka od hlavnej cesty, očistenia poškodených častí pôvodnej stavby – očistenie hlavného prístupového schodiska spojené s vyrovnaním stupňov, očistenie obruby okolo pomníka a samotného kamenného reliéfu profesionálnym reštaurátorom, výmene kamenných stupňov pred hlavným vstupným schodiskom, výmene ohradenia okolia pomníka, očistenia a prekrytia oceľových rúr – podstavcov pre osadenie vlajok, osadenia nástenného kamenného stupňa pri čelnej strane pomníka, dotvorení vnútra obdĺžnikového kamenného ohradenia pomníka, ktoré spočívalo vo vybudovaní kvetináča okolo stredu obdĺžnikového kamenného ohradenia, osadení podstavca pre kladenie vencov a sviec pri päte kamenného reliéfu spolu s tabuľkou mien pochovaných, vybudovaní pochôdznej časti v strede pomníka, vyplnení okolia stredu drevenými farebnými štiepkami, kamennými riečnymi okruhliakmi. Ďalej boli v okolí pomníka osadené lavičky a dotvorené umelé osvetlenie pomníka.

Pomník SNP patrí medzi najvýznamnejšie pamätníky v meste Trstená a bol vybudovaný v roku 1945 na počesť obetiam, ktoré fašisti zavraždili v marci 1945. Vďaka realizácii projektu sa nám podarilo zachovať jeho unikátnu a kultúrnu hodnotu aj pre ďalšie generácie.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho   rozvoja  a  štátnym  rozpočtom  SR  v  rámci  Programu  cezhraničnej  spolupráce  Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020


 

Pomník SNP – rekonštrukcia a úprava okolia

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

HISTÓRIA REGIÓNU 1945 VČERA A DNES

Mesto Trstená Vás pozýva na podujatie

HISTÓRIA REGIÓNU 1945 VČERA A DNES

ktoré sa uskutoční dňa 01. 09.2018 so začiatkom o 14:00 hod. na sídlisku Západ, pri pomníku SNP, miestna časť Hálečková.

Srdečne všetkých pozývame !

oslavy SNP


 

Propagačné video

propagačné_video_pomník.mp4(233.4 MB)propagačné_video_pomník.mp4

História regiónu 1945 včera a dnes

 Dňa 01.09.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zreštaurovaného a zrekonštruovaného pomníka SNP, ktoré bolo zároveň spojené so 74. výročím Slovenského národného povstania počas podujatia „História regiónu 1945 včera a dnes“, ktoré bolo realizované v rámci cezhraničného projektu „Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky pod vedením DH Oravanka. Následne sa prihovorila všetkým prítomným primátorka mesta Trstená, Magdaléna Zmarzláková, ako aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Erika Jurinová. Po slávnostných príhovoroch nasledoval pietny akt kladenia vencov za účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky – ZaNKIS Ružomberok. Program ďalej pokračoval ukážkou bojov z obdobia SNP a konca II. svetovej vojny na Orave pod vedením Klubu vojenskej histórie Orava Dolný Kubín, na ktorých sa ďalej zúčastnili Klub vojenskej histórie Ostrô Ružomberok, Klub vojenskej histórie Bukovina Martin, Klub vojenskej histórie Turiec  Martin, Kluby GRH 21 Infanterie Regiment 17, Infanterie Division Poľská republika, ako aj  neregistrovaní nadšenci z Rakúska, Čiech a Slovenska. Po ukážke bojov si mohli všetci návštevníci vyskúšať historicko-dobové zbrane, ako aj pozrieť historicko-dobové vozidlá a techniku, ktoré sa predviedli počas ukážky, a to: historicko-dobové motorky, osobné vozidlo KDF 82, obrnený polpásový transportér, raketomet, plameňomet, nákladný automobil RN, kanón, minomet a iné.  Počas celého podujatia si návštevníci mohli pozrieť taktiež výzbroj a techniku – mobilný spojovací uzol Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho  rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg               V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

logologo

pametník


 

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu


 
 
Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu


 
 
Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu


 
 
Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu


 
 
Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regió

Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu


 

Záverečná konferencia projektu

logo intereg logo ZSK

Dňa 11.04.2019 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Konferencia bola záverečnou aktivitou projektu a zároveň zhodnotením celej jeho realizácie, jeho výsledkov, výstupov a dopadov na obyvateľov slovensko-poľského pohraničného regiónu. Hneď na úvod konferencie zahral všetkým účastníkom na ľudovú nôtu Folklórny súbor Oravan, po ktorom nasledovalo privítanie hostí, oboznámenie sa s programom konferencie a slávnostný príhovor primátorky mesta Trstená, PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej, ktorá vyzdvihla prínos realizovaného projektu, ako aj význam, vhodného prepojenia tam, kde nás niečo spája a kde je to prirodzené a zabezpečiť udržateľnosť a rozvoj a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva našej cezhraničnej spolupráce a vzájomných vzťahov. Po slávnostnom príhovore sa slova ujal Jacek Piotrowski, zástupca Gminy Czarny Dunajec a projektový manažér projektu, ktorý poďakoval mestu Trstená za spoločnú spoluprácu, vyzdvihol plody spolupráce v úspešných zrealizovaných projektov, hlavne z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Následne bol odprezentovaný projekt - hlavný cieľ, jednotlivé projektové úlohy, ako za slovenskú stranu, tak aj poľskú stranu koordinátorkou projektu Ing. Ľudmilou Kostolnou. Po odprezentovaní projektu program pokračoval prezentáciou propagačného videa projektu a vystúpením zástupcu Klubov vojenskej histórie p. Vladimír Krupa, ktorý priblížil návštevníkom  odprezentovanú historickú ukážku bojov 2. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila počas podujatia Histórie regiónu 1945 včera a dnes, ako ja obdobie 2. svetovej vojny, ako to prebiehalo na slovensko-poľskom pohraničí. Záver konferencie opäť patril Folklórnemu súboru Oravan. Následne primátorka mesta Trstená a zástupca Gminy Czarny Dunajec všetkých zúčastnených srdečne pozvali Výstavu fotografií z realizácie projektu, ako aj výstavu figurín a odevov z čias 2. svetovej vojny.

Účastníkom konferencie a výstavy bolo poskytnuté stravovanie vo forme švédskych stolov v zasadačke Domu Kultúry v Trstenej a bol im odovzdaný dvojjazyčný propagačný materiál „Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg

V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020


 

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia


 
 
Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia


 
 
Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia


 
 
Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konfere

Po stopách kutúrneho dedičstva - záverečná konferencia


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka