Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZVytlačiť
 

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta TRSTENÁ

                                                                                                            poslanci MsZ v Trstenej

6. júna 2019, Trstená

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trstenej na deň:

11. júna 2019 (utorok) o 13.30 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v Dome samosprávy v Ústí nad Priehradou.    

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 6. Informácie primátorky mesta - Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ
 7. Správa o výsledkoch kontrol - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - (predkladá hlavná kontrolórka mesta)
 9. Správa o hospodárení s mestskými nájomnými bytmi k 31. 12. 2018 - (predkladá vedúca oddelenia mestského majetku)
 10. Správa o rozpočtovom hospodárení mesta za rok 2018 – záverečný účet, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018 - (predkladá vedúca finančného oddelenia)
 11. R ô z n e
 • Individuálna účtovná závierka mesta Trstená za rok 2018
 • Použitie Rezervného fondu
 • Dodatok č. 1 – Investičný úver č. 486/CC/2018 zo dňa 12.7.2018 v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia mestského úradu v Trstenej“ č. 310041F848
 • Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3
 • Sadzobník prác, služieb a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a hnuteľného majetku poskytovaných mestom Trstená
 • Program odpadového hospodárstva mesta Trstená na roky 2016 – 2020
 • Návrh na schválenie spôsobu odpredaja bytov v BD súp. č. 227 v Trstenej OVS a podmienok OVS
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená
 1. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
 2. Interpelácie poslancov
 3. Záver

 

                                                                                   PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

                                                                                                  primátorka mesta


 
 

Aktuality a Oznamy

JPÚ Zadná Ďurdinová a Predný Bratkov - POZVÁNKA

12.06.2019
Mesto Trstená má zámer vykonania jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len JPÚ) v zmysle § 2, ods.1 písm. h) zákona č.330/1991 Zb., ...viac...


 

Dilongova Trstená 2019 - výsledky

logo

V piatok, 7. júna 2019, sa v Trstenej opäť konala celoslovenská recitačná súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu známa pod n ...viac...


 

Benefičný koncert sólistky Idy Kelarovej a detského speváckeho zboru „Čhavorenge“ sprevádzaný Českou filharmóniou

koncert

12.06.2019
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Námestovo a Domom Kultúry v Námestove vás srdečne pozývajú 27 ...viac...


 

MESTO TRSTENÁ informuje o možnosti zamestnať sa na sezónne práce

10.06.2019 Mesto Trstená - informuje o možnosti zamestnať sa na sezónne práce
s predpokladaným nástupom
jún 2019
Pozícia:    P ...viac...


 

Pre cyklistov na Orave majú VÚC Žilina a ARRIVA novinku – cyklobus

arriva cyklobus

Prvý cyklobus na Orave bude miestnym cyklistom a návštevníkom k dispozícii od 9. júna každý víkend až do 29. septembra. Počas letných prázdnin ...viac...


 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PREDÁVAJÚCICH NA ŠKAPULIARSKOM JARMOKU 2019 TRSTENÁ

jarmok_ vizualne

05.06.2019
ORGANIZAČNÉ POKYNY  PRE PREDÁVAJÚCICH na ŠkapuliaRSKOM JARMOKU 2019 TRSTENÁ:  ŠKAPULIARSKY JARMOK
 12. JÚLA 2019 (piatok ...viac...


 

Noc hudby

noc hudby

05.06.2019
Pozývame vás na podujatie Noc hudby, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2019 so začiatkom o 17:00 hod. na Námestí M.R. Štefánika v Tr ...viac...


 

Maratón Čítajme si 2019 v Mestskej knižnici Trstená

citajme si

Dňa 30.5.2019 sme sa zapojili do 12.ročníka celoslovenského maratónu. Maratón čítania zahájila primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláko ...viac...


 

MAGICKÉ MOMENTY

vystava

27.05.2019
Mesto Trstená a Miroslav Mäsiar vás pozývajú na výstavu fotografií pod názvom
Magické momenty.
Výstava bude inštal ...viac...


 

Partnerské mestá

Hořice
Česká republika
Isaszeg
Maďarská republika
Jablonka
Poľská republika
Ozorków
Poľská republika
Žarnovica
Slovenská republika
Želiezovce
Slovenská republika
Žirovnice
Česká republika
Mesto Hořice - Česká republika Mesto Isaszeg - Maďarská republika Mesto Jablonka - Poľsko city ozorkow.png Mesto Žarnovica Mesto Želiezovce Mesto Žirovnice - Česká republika

 


 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka