Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia kriminality pre obyvateľov v meste Trstená

Prevencia kriminality pre obyvateľov v meste Trstená

 Mesto Trstená získalo z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Výzvy č. VII. KMV 2018 dotáciu vo výške 2 600 Eur (čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu) na realizáciu projektu „Prevencia kriminality v meste Trstená“.

logo minv                                           logo prevencia

„Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.“

 Hlavným zámerom projektu je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite zameranej na najrizikovejšie skupiny obyvateľstva v meste Trstená (seniori, deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením).

 V rámci projektu budú organizované preventívne a vzdelávacie aktivity a aktivity v oblasti záujmovej činnosti deti a mládeže zamerané na propagáciu správnych zásad životného štýlu. Prostredníctvom realizovaných aktivít chceme zvýšiť povedomie o možnostiach páchania majetkovej trestnej činnosti, oboznámiť cieľové skupiny o problematike obchodovania s ľuďmi ako aj o rizikách extrémizmu, nástrah internetu pre mládež, diváckeho násilia, týranie, zneužívanie seniorov a pod. Celý projekt budeme realizovať so spolupracujúcimi subjektami ako sú: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, miestna organizácia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov, Centra voľného času, mládežníckeho parlamentu a komunitného centra Sinaj. Projekt bude realizovaný prostredníctvom besied a prednášok na prevenciu kriminality a aktivít v oblasti záujmovej činnosti zameraný na zníženie rizika ohrozenia detí a mládeže kriminalitou a protispoločenskou činnosťou a poukázať ohrozeným cieľovým skupinám na možnosti plnohodnotného trávenia voľného času formou rozvoja telesnej kultúry a športu. Aktivity projektu budú realizované s využitím technických prostriedkov (športové potreby), výchovy a vzdelávania (prednášky, premietanie filmu, workshop).

 Veríme, že prostredníctvom zrealizovaných aktivít vytvoríme možností pre vhodné voľnočasové, vzdelávacie a kreatívne aktivity detí a mládeže orientované na hodnotové správanie, ktoré je založené na úcte k človeku, zdraviu, životu, spoločenským, etickým, morálnym hodnotám a vytvoríme možnosti pre náučné a osvetové aktivity pre seniorov zamerané na ohrozenia súčasnými formami kriminality.


 

Aktivity projektu

Pozitívne myslenie a zdravý životný štýl

Mesto Trstená v spolupráci s Centrom voľného času pripravilo dňa 20. februára 2019 pre deti a mládež podujatie „Prevencia kriminality, Pozitívne myslenie a zdravý životný štýl“. Hneď na úvode sme zábavnou formou  odprezentovali  panelovú diskusiu z oblastí – zdravá strava (s aktivitou ochutnávka zdravých a nezdravých potravín), oblasť zdravého pohybu (s aktivitou šikovnosť s loptou), z oblasti prevencie kriminality – rozprávanie o tom čo je šikana a obeť šikany. Súčasťou prednášky bola aj diskusia na tému relaxácie, kde si deti so zavretými očami vypočuli nahrávky relaxačnej hudby (voda, príroda, spev vtákov), ktorú potom museli sami opísať – ako sa cítili, čo v hudbe počuli, z akého prostredia bola hudba. Na záver bola ešte pripravená aktivita, kde mali deti na slepo identifikovať 3 druhy nápoja (voda, bylinkový čaj a sladká malinovka), a mali ich zoradiť v poradí od najzdravšieho po nezdravý.

Ako odmenu si deti pre nás pripravili kreslené obrázky zdravého život. štýlu, ktoré nám jednotlivé kluby odovzdali. Odozvy od pedagógov boli veľmi pozitívne a vzišla od nich požiadavka podobnú aktivitu opakovať častejšie.

  Na druhý deň sme spoločne zrealizovali ďalšiu aktivitu – workshop, maľovanie tričiek, maľovanie posterov a kreatívna tvorba za účastí detí a žiakov z krúžkov Centra voľného času Babinec, Na kolesách a tanečný pre deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov. Venovali sme sa maľovaniu na tričká a maľovaniu posterov na tému prevencie kriminality a rôznym kreatívnym aktivitám. Tričká si deti vyzdobili vlastnou tvorbou obrázkov s farbami na textil a tiež použili techniku transferového prenosu obrázkov z laserovej tlačiarne.

Aktivity boli prínosné pre cieľové skupiny obyvateľstva a získané poznatky, informácie a zručností si odnesú do každodenného života, čo sa následne odzrkadlí aj na skvalitnenia ich života ako prevencia proti kriminalite.

 

„Aktivity sa realizovali v rámci projektu Prevencia kriminality v meste Trstená, ktorý bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.“

   logo_prevencialogo_minv


 

Aktívny život mladého človeka

 Ďalšou zrealizovanou aktivitou bola diskusia pre mladých s názvom „Aktívny život mladého človeka“, kde pod vedením motivačného kouča sme pripravili panelovú diskusiu s cieľom získania zručností, vedomostí pre efektívne využívanie svojho osobného potenciálu a rozvoja osobnosti spojené zo športovými aktivitami.

Aktivita, ktorá bola určená staršej mládeži, kde vyše 60 stredoškolákov sme zhromaždili v bare, na mieste, ktoré môže pre nich znamenať veľké nebezpečenstvo a veľké pokušenie. V rámci dialógu sme sa ich pýtali, či ako mladí ľudia radi chodia na takéto miesta? Prečo tam chodia? Prečo sa nechávajú zlákať skupinou? a pod...

Nasledovala prednáška o nebezpečenstvách, ktoré číhajú na mladých na takýchto miestach a zároveň sme im predniesli ponuky na zmysluplne trávenie voľného času. Priestor- bar- sme chceli nahradiť novým obsahom, alternatívou pre mladých . Preto sme si pre nich pripravili zaujímavé aktivity: ľudské bingo, pantomíma, hádanie pesničiek, hádanie prísloví, pohybové aktivity, lingvistické súťaže... Kvitovali sme záujem študentov zapájať sa do aktivít.

Pre zmysluplné trávenie voľného času sme pre deti a mladých, ale aj pre seniorov pripravili aktivity v rôznych športových disciplínach v poobedných a večerných hodinách.

Futbalový turnaj- chlapci a dievčatá 9. ročníkov ZŠ

Basketbalový a volejbalový turnaj - chlapci a dievčatá 9. ročníkov ZŠ

Florbalový zápas- chlapci zo ZŠ, SŠ a vysokoškoláci

Turnaj v šípkach- študenti zo SŠ a vysokoškoláci

Popoludnia pre detí a mládež na miestnych sídliskách (pinpong, trampolína)

Popoludnia pre seniorov – turnaj petang

„Aktivity sa realizovali v rámci projektu Prevencia kriminality v meste Trstená, ktorý bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.“

logo_prevencialogo_minv


 

Prevencia kriminality v meste Trstená

V rámci implementácie projektu sme dňa 07. 03. 2019 pre našich milých seniorov pripravili preventívno – vzdelávacie podujatie zamerané na témy prevencie kriminality a boja proti kriminalite. Podujatie bolo zamerané na riešenie aktuálnych otázok cieľovej skupiny s cieľom zvýšenia informovanosti o možnostiach páchania trestných činov na senioroch.

V prvej časti stretnutia naši seniori a nielen seniori diskutovali s preventistom Policajného zboru Slovenskej republiky a krajskou asistentkou koordinátora národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Katarínou Kvašňovskou. Diskusia bola zameraná hlavne na témy týranie blízkej a zverenej osoby, obete trestných činov, ako sa nestať obeťou trestného činu, domáce násilie, majetková trestná činnosť, čo treba robiť v prípade, že sa stanú obeťou trestného činu a pod..

V druhej časti podujatia veľmi pútavo diskutovali aj o podomových obchodníkov, venovali sa téme šmejdi, lacné úvery a kúpy, ako sa chrániť pred zlodejmi, načo má byť senior opatrný, ako si zabezpečiť majetok a pod.. V rámci diskusie zazneli aj životné príbehy ľudí, ktorí slepo dôverovali svojim najbližším alebo známym alebo načo si majú dávať pozor pri uzatváraní zmlúv a pod. Na spestrenie panelovej diskusie sme pripravili pre seniorov krátke filmové upútavky na čo si majú dávať pozor. Ďalej sa diskutovalo sa o možnosti úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti, poskytnutie 1. pomoci, zvýšenie bezpečnosti pri cestovaní, bezpečnosť na cestách v noci, dôležité telefónne čísla.

Každý účastník podujatia obdržal propagačné  materiály  na zabezpečenie bezpečnosti a prevencie kriminality (Bezpečný senior, Bývajme bezpečne, Rady seniorom,  Seniori pozor – nestaňte sa obeťou zlodejov a ďalšie).

„Aktivity sa realizovali v rámci projektu Prevencia kriminality v meste Trstená, ktorý bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.“

logo_prevencialogo_minv


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka