Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

PRIMÁTORKA MESTA TRSTENÁ

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Primátorka mesta Trstená

 magda_zmrazlakova

Kontakt:
Mestský úrad
Bernolákova 96/8
028 01  Trstená  
Telefón: +421 43 5310 100                                                        
Mobil:     +421 905 944 473
www :  www.trstena.sk


email:  primator@trstena.sk

           magda.zmarzlakova@trstena.sk


 

Kompetencie primátora

 1. Predstaviteľom  mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor
 2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. V majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom
 3. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení
 4. Primátor priamo riadi:
 • náčelníka mestskej polície
 • vedúceho kancelárie primátora mesta
 • zamestnanca krízového riadenia po vecnej stránke

    5. Primátor v rámci svojej pôsobnosti a právomoci

rozhoduje:

 •  o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom o obecnom zriadení alebo Štatútom mesta Trstená vyhradené mestskému zastupiteľstvu    
 • o zriadení krízového štábu mesta ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a pre krízové situácie v meste mimo času vojny a vojnového stavu
 • v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom o možnosti zmeny rozpočtu

 

vydáva:

 • interné normatívne akty, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu
 • rozhodnutia v správnom konaní

 

schvaľuje:

 • poriadok odmeňovania zamestnancov mesta
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov na mestskom úrade a mestskej polícii
 • celkovú politiku systému manažérstva kvality na mestskom úrade a krátkodobé a dlhodobé ciele systému manažérstva kvality na mestskom úrade
 • zmeny rozpočtu mesta v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom

 

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • zmluvy s právnickými osobami a fyzickými osobami


zabezpečuje:

 • spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu
 • uchovávanie vlajky mesta a pečate mesta


vykonáva hodnotenie priamo riadených zamestnancov mesta,

menuje a odvoláva:

 • vedúcich odborov
 • riaditeľov škôl a školských zariadení na návrh rady školy alebo školského zariadenia

 

    6. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a všeobecne záväzné nariadenia mesta.

    7. Do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním zástupcu primátora, ktorému určuje plat.

     8. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

 


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka