Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

PRIMÁTORKA MESTA TRSTENÁ

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Primátorka mesta Trstená

 magda_zmrazlakova

Kontakt:
Mestský úrad
Bernolákova 96/8
028 01  Trstená  
Telefón: +421 43 5310 100                                                        
Mobil:     +421 905 944 473
www :  www.trstena.sk


email:  primator@trstena.sk

           magda.zmarzlakova@trstena.sk


 

Samospráva

 Verejná správa funguje na Slovensku na troch stupňoch – mesto/obec, kraj a štát – a v oddelenom modeli dvoch zložiek - štátna správa a územná samospráva.

 Najbližšie k občanovi je miestna (obecná) samospráva. Mestá Bratislava a Košice majú dve úrovne samosprávy: magistrátnu (Mesto) a mestské časti. Inak na Slovensku existuje jednoúrovňová obecná samospráva.

 V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto je samostatný uzemný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
 
 Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Orgánmi mesta sú:

 

 Organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako ja orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom zabezpečuje mestský úrad.

 Základným dokumentom mesta (niečo ako ústava v štáte) je Štatút mesta. Ten upravuje vnútornú organizáciu mestskej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek mesta, vymedzuje územie mesta a mestské časti, stanovuje druhy ocenení mesta a spôsob ich udeľovania. Neupravuje postavenie, pôsobnosť mesta, orgánov mestskej samosprávy ako i práva a povinnosti obyvateľov mesta, ktoré sú taxatívne upravené, ustanovené a vymedzené zákonom.


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka