Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Trstená k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:
1. písomnou formou

na adresu: Mestský úrad Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v podateľni Mestského úradu Trstená

na e-mail: info@trstena.sk

prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Mestského úradu Trstená v pracovné dni:

Pondelok  07:30 do 11.30 od 12.00 do 15.30

Utorok      07:30 do 11.30 od 12.00 do 15.30

Streda      07:30 do 11.30 od 12.00 do 17.00

Štvrtok      07:30 do 11.30 od 12.00 do 15.30

Piatok       07:30 do 11.30 od 12.00 do 14.00

3. telefonicky - s predvoľbou 043 / 5 310 + klapka zamestnanca

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu v Trstenej na ul. Bernolákova 96/8, prípadne na internetovej stránke mesta: www.trstena.sk .

2. Žiadosti vybavuje právne oddelenie, prípadne priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Mestského úradu v Trtsenaj o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Mesto Trstená a rozhoduje o ňom primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

 


 

Vnútorný pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka