Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút mesta

Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej nadväzujúc na historickú tradíciu získaných privilégií z roku 1371, ktorú si obyvatelia mesta počas stáročí pripomínajú a vážia, na základe štvrtej hlavy Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie mesta Trstená tento

 

Š T A T Ú T    M E S T A   T R S T E N Á

 

ČASŤ PRVÁ

 

MESTO TRSTENÁ

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Štatút mesta Trstená upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základnézásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, postavenie a pôsobnosťmestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly mesta, postup pri udeľovaníčestného občianstva, cien mesta a odmien; akoi vzťahy mesta k ostatným subjektom verejnej správy.
 2. Štatút mesta Trstená je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

                                                                                                                                                      

§ 2

Postavenie mesta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Mesto Trstená je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky; združujúcim osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
 2. Územie mesta Trstená je územný celok, ktorý tvoria katastrálne územia a to:
 •  
 • Ústie nad Priehradou,
 •  
 • Oravské Hámre.
 1. Mesto Trstená sa člení na časti mesta (mestské časti):
 •  
 • Ústie nad Priehradou.
 1. Mesto Trstená je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto Trstená hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý mu bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Mesto Trstená môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnené právnym predpisom alebo dohodou.
 2. Mesto Trstená vytvára vhodné podmienky, aby bolo hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom pre okolité obce a ich obyvateľov.
 3. Mesto Trstená má právo na vlastné symboly, ktorými sú:
 • erb mesta,
 • vlajka mesta,
 • pečať mesta.

§ 3

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

 

 1. Obyvateľom mesta Trstená je osoba, ktorá má na území mesta Trstená (ďalej len „mesto“) trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.
 2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb..
 3. Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území mesta nehnuteľný majetok alebo platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo mesta. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy mesta, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
 5. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 6. Mesto poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 4

Samospráva mesta

 

 1. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov.
 2. Mesto je povinné vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb., najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 3. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou mesta a jeho majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jeho samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnostiv zmysle osobitného zákona samostatne nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.
 4. Mesto v záujme svojho rozvoja spolupracuje s inými obcami, ako aj s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na jeho území.
 5. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
 • orgánov mesta
 • miestnym referendom
 • zhromažďovaním obyvateľov mesta
 1. Okrem foriem uvedených v odseku 5 môže mesto využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje, napr. informatívne stretnutia, besedy a pod.. Pri ich realizácií však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
 2. Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
 3. Nariadenia mesta pri výkone samosprávy nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 4. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 5. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon č. 369/1990 Zb., tento štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trstenej.

 

ČASŤ DRUHÁ

 

MAJETOK MESTA TRSTENÁ

§ 5

Majetok mesta

 

 1. Majetok mesta tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva mesta. Rozsah majetku mesta vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).
 2. Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová alebo príspevková organizácia mesta. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
 3. Majetok mesta využíva mesto najmä:
 • na verejné účely,
 • na výkon samosprávy mesta,
 • na podnikateľskú činnosť.
 1. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je mesto povinné dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre mesto (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok mesta darovaný a pod.).
 2. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie mesto neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva mesta možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta môže mesto použiť na plnenie záväzkov mesta, uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta. Majetok mesta môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti mesta - pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod..
 4. Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené mestom, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.
 5. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

 1. Orgány mesta a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo majetkom štátu, ktorý bol mestu zverený, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja mesta a jeho občanov.
 2. Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.
 3. Orgány mesta a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom mesta sú povinné tento majetok najmä:
 • udržiavať a užívať,
 • viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu,
 • chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • chrániť využívaním všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovaniasvojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
 1. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) mesta koná v jej mene navonok primátor mesta.

 

§ 7

 

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich/riaditeľov. Mestské zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
 2. Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj  zakladania a zrušovania obchodných spoločností a iných právnických osôb a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví mestské zastupiteľstvo v samostatných zásadách.
 3. Mesto zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou mesta v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju mesta.

 

§ 8

 

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trstená“, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trstenej (ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).
 2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta upravujú a vymedzujú najmä:
 • práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta,
 • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo,
 • postup prenechávania majetku do užívania,
 • nakladanie s cennými papiermi,
 • ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta,
 • spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyvs dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom,
 • podmienky pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv mesta.

 

 

ČASŤ TRETIA

 

FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA TRSTENÁ

 

§ 9

Financovanie

 

 1. Mesto financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.
 2. Mesto môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh mesta aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Mesto môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy“), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.
 4. Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.
 5. Mesto môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže mesto zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

 

§ 10

Rozpočet

 

 1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v Trstenej. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu mesta, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu mesta a schvaľuje záverečný účet mesta.
 2. Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. platia rovnako. (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).
 3. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
 4. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu, nedaňové príjmy z vlastníctva majetku mesta a z prevodov vlastníctva majetku mesta, príjmy z činnosti mesta a jeho rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona, úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta, podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté mestu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté mestu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté mestu na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
 5. Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh, záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov, záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta, úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich, a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
 6. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.
 7. Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.).
 8. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

 

 

 

§ 11

Rozpočtové provizórium

 

 1. Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 01. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mesta rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

 

ORGÁNY MESTA TRSTENÁ

 

§ 12

Základné ustanovenia

 

 1. Orgánmi mesta Trstená sú:
 • mestské zastupiteľstvo,
 • primátor mesta (ďalej len „primátor“).
 1. Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Týmito orgánmi sú najmä komisie mestského zastupiteľstva.
 2. Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon, napr. mestskú políciu a dobrovoľný hasičský zbor.
 3. Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb.). Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Trstená.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená

 

§ 13

 

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo je nezávislým orgánom bez vzťahu podriadenosti k iným orgánom mesta.
 2. Postavenie poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon.
 3. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.
 4. Počet poslancov mestského zastupiteľstva určuje pred voľbami na celé volebné obdobie mestské zastupiteľstvo mesta svojím uznesením.
 5. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

 

§ 14

Úlohy mestského zastupiteľstva

 

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Trstená a vykonáva svoju právomoc v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. a osobitných predpisov.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené:
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, určovať rozsah pre zmeny rozpočtu primátorom mesta,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 • uznášať sa na nariadeniach mesta,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.,
 • určiť plat primátora podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
 • zvoliť zástupcu primátora, ak tak neurobí a do 60 dní odo dňa zloženia sľubu primátora ho nepoverí primátor mesta,
 • vydávať súhlas s pričlenením mesta podľa § 2aa ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
 1. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v meste.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trstená.
 3. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.Pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v „Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Trstenej“.

 

§ 15

Primátor mesta

 

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Úprava voľby primátora je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 3. Primátor najmä:
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva erb mesta, vlajku mesta a pečať mesta a rozhoduje o použití mestských symbolov,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 1. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.
 2. Rozsah úväzku primátora mesta stanovuje mestské zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže mestské zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie primátora len na návrh primátora.

 

 1.  

Zástupca primátora

 

 1. Primátor má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.
 2. Zástupcom primátora môže byť len poslanec. Zástupcu primátora poverí primátor zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.
 3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 4. Zástupca primátora v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií podklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.
 5. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu primátora obsahuje „Organizačný poriadok Mestského úradu v Trstenej“.

 

§ 17

Hlavný kontrolór mesta

 

 1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:
 • vykonáva kontrolu:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov;
 • hospodárenia s príjmami, výdavkami mesta a finančné operácie mesta,
 • hospodárenie s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
 • vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
 • plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých mestu z fondov a dotácií,
 •  
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
 • dodržiavanie interných predpisov mesta
 • vybavovania sťažností
 • vybavovania petícií
 • plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • plnenie funkcií a úloh mesta ním samým, ako i subjektmi mestom založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • podmienky prijatia úveru alebo pôžičky,

 

 • vypracúva odborné stanoviská:
 • k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 •  
 • mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
 1. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s mestským úradom.
 2. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
 • mestský úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 1. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy mesto rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.
 2. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva mestské zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zák. č. 369/1990 Zb..
 3. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Hlavný kontrolór je tiež povinný podávať správu o svojej činnosti za obdobie kalendárneho polroka v lehote do 90 dní po uplynutí kalendárneho polroka.
 4. Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným a zúčastňuje sa aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

 

§ 18

Komisie mestského zastupiteľstva

 

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.
 2. Komisie za svoju činnosť zodpovedajú mestskému zastupiteľstvu.
 3. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta a z ďalších osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.
 4. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí mestské zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
 5. Predseda komisie:
 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej chôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti komisie,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.
 1. Tajomník komisie:
 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 1. Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená zriaďuje tieto stále komisie:

Komisia finančná a rozpočtová

Komisia výstavby a majetku

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia telovýchovy a športu

Komisia kultúry

Komisia životného prostredia, zelene, poriadku a verejných prác

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie mesta

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva a primátorky mesta

Komisia občianskej samosprávy Západ

Komisia občianskej samosprávy Hrady, Stred, Východ

Komisia občianskej samosprávy Vyšný Breh, Ďurdinová, Ústie nad Priehradou

 1. V prípade potreby môže mestské zastupiteľstvo zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné komisie.
 2. Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
 • vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu do dočasného užívania, oznámení a podnetov obyvateľov mesta.
 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, v súlade s plánom zasadnutí príslušnej komisie. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo mesto v Rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva v Trstenej, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 2. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 19

Mestský úrad

 

 1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úradnemá právnu subjektivitu.
 2. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • pripravuje podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta, vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených mestom,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na mesto.
 1. Prácu mestského úradu riadi primátor mesta/resp. prednosta mestského úradu, v prípade že je funkcia prednostu zriadená.
 2. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivýchoddelení, zásady činnosti mestského úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Trstenej, ktorý vydáva primátor mesta.

 

§ 20

Prednosta mestského úradu

 

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
 2. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
 • organizuje prácu mestského úradu,
 • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
 • zostavuje návrh rozpočtuúradu a zabezpečuje jeho plnenie,
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s poradovým hlasom,
 • plní aj ďalšieúlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
 1. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 2. Podrobnosti o postavení a spôsobe činnosti prednostu upraví Organizačný poriadok Mestského úradu v Trstenej.

 

§ 21

Mestská polícia

 

 1. Na zabezpečenieverejného poriadku, ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľov, ochrany životného prostredia v meste ako i na plnenie úloh mesta, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväznýchnariadení mesta, uznesenímestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora môže mesto zriadiť mestskú políciu.
 2. Mestská polícia sa zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.
 3. Mestská polícia je organizačným útvarom mestského úradu.
 4. Mestskú políciu tvoria príslušníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
 5. Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. V čase neprítomnosti náčelníka ho zastupuje zástupca náčelníka.
 6. Mestská polícia za svoju činnosť zodpovedá orgánom mesta.
 7. Podrobnejšiu úpravu postavenia, organizácie a úloh mestskej polície upravuje zákon. Mesto môže mestskej polícií vymedziť aj ďalšie úlohy a povinnosti a určiť vzťah mestskej polície k orgánom mesta a iným orgánom v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Trstenej.
 8. Mesto môže vydať samostatné zásady odmeňovania zamestnancov mestskej polície.

 

§ 22

Dobrovoľný hasičský zbor

 

 1. Dobrovoľný hasičský zbor je hasičskou jednotkou mesta, ktorá na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
 2. Základné úlohy dobrovoľného hasičského upravuje zákon.
 3. Dobrovoľný hasičský zbor financuje svoje potreby z rozpočtu mesta, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
 4. Činnosť dobrovoľného hasičského zboru riadi veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva primátor v súlade s podmienkami podľa osobitných predpisov.
 5. Dobrovoľný hasičský zbor za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
 6. Podrobnosti o činnosti dobrovoľného hasičského zboru upraví osobitný predpis.

 

 

ČASŤ PIATA

 

MIESTNE REFERENDUM

§ 23

 

 1. Miestne  referendum je najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo
 2. Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):
 • zlúčenie miest, resp. obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj zmenu názvu mesta,
 • odvolanie primátora v zmysle § 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,
 • petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,
 • zmenu označenia mesta,
 • ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 1. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcichsa samosprávy mesta.
 2. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta.
 3. Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví mesto v osobitnom všeobecne záväznom nariadení mesta.

 

ČASŤ ŠIESTA

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV MESTA

§ 24

 

 1. Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
 2. Mestské zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov mesta, alebo jeho časti vždy, ak:
 • to požiada petíciou najmenej 10 % obyvateľov mesta,
 • o to požiada aspoň 1/2 všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
 1. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prednesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na zhromaždenie obyvateľov mesta, alebo jeho časti.
 2. Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov mesta a hlasovania upraví mestské zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
 3. Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta Trstená a na webovom sídle mesta Trstená, resp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v mestskom rozhlase a pod.) O priebehu verejného zhromaždenia s spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta, resp. časti mesta.

 

 

ČASŤ SIEDMA

POSLANCI MESTA TRSTENÁ

§ 25

Úvodné ustanovenia

 1. Poslancov volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.
 2. Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami mesta, resp. záujmami častí mesta a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon. Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu bez výhrad.
 2. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:
 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
 • ak počas jedného roka s nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
 • v prípade nezlučiteľnosti funkcii v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb., ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosť funkcií nevykonáva právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
 • zrušením mesta,
 •  

 

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

 

 1. Poslanec je oprávnený najmä:
 • predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom mesta návrhy, podnety, a pripomienky,
 • interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa jeho práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácii a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta,
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 1. Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva,ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, doktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút mesta Trstená, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trstenej, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšieorganizačné normy a predpisy,

 • dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia mesta,
 • obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov,
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva,
 • prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.
 1. Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

 

§ 28

Náhrady poslancov

 

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitnýchpredpisov.
 2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora bezzvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
 3. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúci sa na zamestnancov v pracovnom pomere.
 4. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a mesto sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálnepoistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.

 

ČASŤ ÔSMA

 

VZŤAH MESTA K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 29

 

 1. Záležitosti dotýkajúce sa záujmov mesta Trstená a iných miest alebo obcí sa riešia dohodou.
 2. Mesto môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 3. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať s členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 

ČASŤ DEVIATA

 

VZŤAHY MESTA K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A 

FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM A K OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

 

§ 30

 

Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

 

ČASŤ DESIATA

 

SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA MESTA

 

PRVÁ HLAVA

 

Symboly mesta Trstená

 

§ 31

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestskými symbolmi sú:

a) erb mesta Trstená

b) vlajka mesta Trstená

c) pečať mesta Trstená

(2)   Mesto Trstená  je povinné používať mestské symboly pri výkone samosprávy.

 

§ 32

Erb mesta Trstená

 

 1. Erb mesta tvorí v modrom štíte zo zlatého položeného mesiaca vyrastajúca zlatonimbá Panna Mária v striebornom rúchu, vľavo v náručí so strieborným zlatonimbým Ježiškom.
 2. Záväzné vyobrazenie erbu mesta Trstená tvorí prílohu č.1 tohto štátu.
 3. Použiť erb mesta je možné len na základe súhlasu primátora. Žiadateľ o použitie erbu mesta, okrem spôsobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musí predložiť primátorovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
 • úplný grafický návrh,
 • formu a spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
 1. Erb mesta sa používa:
 • na pečatidle mesta,
 • na insígniách primátora,
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Trstená, o udelení ceny mesta Trstená, a na uznaniach mesta Trstená,
 • na sídle Mestského úradu v Trstenej,
 • na označenie hraníc územia mesta
 • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta a v úradnej miestnosti primátora mesta,
 • na preukazoch poslancov mestaa zamestnancov mesta,
 • na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a dobrovoľného mestského hasičského zboru,
 • na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a dobrovoľného mestskéhohasičského zboru,
 • v elektronickej verzii na webovom sídle mesta Trstená.
 1. Erb mesta sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie mesta, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov mesta, alebo osvedčenie oprávnení a významných skutočností. Listový papier s vyobrazeným erbom mesta sa môže využívať tiež na účely korešpondencie mesta.
 2. Erb mesta sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.
 3. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.
 4. Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
 5. Mesto Trstená určí všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu mesta.

 

§ 33

Vlajka mesta Trstená

 

 1. Vlajka mesta Trstená sa skladá z piatich pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky modrej, bielej a žltej farby a je ukončená tzv. lastovičím chvostom.
 2. Záväzné vyobrazenie vlajky mesta Trstená tvorí prílohu č. 2 tohto štátu.
 3. Mesto označuje vlajkou mesta:
 • budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta.
 • zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva.
 • úradnú miestnosť primátora mesta.
 1. Vlajku mesta Trstená používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány mesta, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použite vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob použitia.
 2. Vlajka mesta sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.
 3. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka mesta spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
 4. Vlajka mesta sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme.
 5. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:
 • vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
 • na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.
 1.  
 2. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická, ktorá ju používa.
 3. Podmienky používania vlajky mesta stanoví mesto vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

 

§ 34

Pečať mesta Trstená

 

 1. Pečať mesta Trstená tvorí erb mesta Trstená s kruhopisom: ,,MESTO TRSTENÁ“.
 2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach na pečatenie významných listín.
 3. Pečať uschováva primátor mesta.

 

 

DRUHÁ HLAVA

 

Čestné občianstvo mesta, ceny  a odmeny mesta

 

§ 35

Úvodné ustanovenie

 

Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné ocenenia:

 • Čestné občianstvo mesta Trstená
 • Cena mesta Trstená
 • Cena primátora mesta Trstená
 • Verejné uznanie mesta Trstená.

 

§ 36

Čestné občianstvo mesta Trstená

 

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (´ďalejlen ,, poctený´´), môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Trstená,
 2. O udelení čestného občianstva rozhodujemestské zastupiteľstvo, spravidla na návrh primátora, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3.  
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapíše do kroniky mesta Trstená.
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 37

Cena mesta Trstená

 

 1. Cena mesta Trstená sa udeľujeza:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a  kultúryrozvoj mesta, alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí.

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestaa jeho občanov.

 1. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 2. Cenu mesta Trstená tvorí listina s erbom mesta a peňažná odmena vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom3/5 väčšinou všetkých poslancov K cene mesta sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom jej uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
 3. Cena mesta Trstená sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
 4. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušnom pocteného.

 

§ 38

Cena primátora mesta

 

 1. Udelenie ceny primátora mesta občanom mesta za úspešnú a zaslúženú činnosť v prospech mesta navrhuje primátor mesta. O udelení tejto ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 2. Cenu primátora mesta Trstená tvorí vecný dar, prípadne peňažná odmena vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Cena primátora sa môže udeliť najviac 10 krát do roka.
 4. Evidencia udelených cien primátora mesta sa vedie v kronike mesta Trstená, a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pri ktoré bola cena udelená.

 

TRETIA HLAVA

 

Kronika mesta

§ 39

 

 1. Kronika mesta Trstená sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.
 3. Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života mesta s cieľom ochrany kultúrno-historického a spoločenského dedičstva pre potreby súčasných a budúcich generácií.
 4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ustanovený mestským zastupiteľstvom za primeranú odmenu.
 5. Podrobnosti o kronike upraví osobitný predpis.

 

 

ČASŤ JEDENÁSTA

 

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

§ 40

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

 1.  
 2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pre povodňami.
 3. Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností mesta i ochranu majetku obyvateľov.
 4. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom mestského hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 

§ 41

Pomoc obyvateľov mesta pri mimoriadnych situáciách

 

 1. Obyvateľ mesta je povinný poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v meste.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

 

ČASŤ DVANÁSTA

 

§ 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Štatút mesta Trstená je základnou vnútornou právnou normou mesta Trstená. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné organizačné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Mestskézastupiteľstvo v Trstenej 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Štatút mesta Trstená bol schválený uznesením Mestským zastupiteľstvom v Trstenej č. 30/XII/2018 dňa 11. decembra 2018.
 4. Štatút mesta Trstená nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2019.
 5. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Trstená sa ruší Štatút mesta Trstená schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trstenej č. 38/II/2015 dňa 19. februára 2015.

 

 

 

V Trstenej dňa 13. 12. 2018

                                                                                        

                                  PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

                                                        primátorka mesta


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka