Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Valné zhromaždenie MO MS v Trstenej

Valné zhromaždenie MO MS v TrstenejVytlačiť
 

 Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa konalo v Dome kultúry v Trstenej  dňa 9.04 2017 . Zahájené bolo Slovenskou hymnou. VZ otvoril a všetkých prítomných členov privítal predseda Ľubomír Lucký. Vedením VZ ďalej poveril JUDr. Zuzanu Záhradníkovú, ktorá privítala hostí - novozvolenú primátorku mesta Trstená PhDr. Ing.  Magdalénu Zmarzlákovú, riaditeľa Domu MS z Liptovského Mikuláša Mareka Nemca, riaditeľa Členského ústredia MS PhDr. Martina Fejka, člena Členského ústredia v Martine Jána Semana.

 V kultúrnom programe vystúpili detí z MŠ Oslobodenia v Trstenej, ktoré prítomným matičiarom zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Komorný orchester ZUŠ v Trstenej pod vedením Mgr. Petra Tretinu členom MO MS zahral pásmo melódií viacerých hudobných žánrov. VZ pokračovalo voľbou návrhovej, volebnej, mandátovej komisie.         

       Správu o činnosti MO MS v období 2013-2017 predniesol  predseda MO MS v Trstenej Ľubomír Lucký, v ktorej vyzdvihol spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku, udržiavanie spolupráce so Slovákmi žijúcich v Chorvátsku v Meduriči, aktívnu účasť na rôznych akciách napr. galavečeri regiónov Liptova a Oravy  v LM, varení kapustnice v Istebnom, fašiangovom stretnutí v Poľsku, recitačnej súťaže Hviezdička, spomienkové stretnutia  J.M.Hurbana v Tvrdošíne, mons.pápežského preláta V.Trstenského...Následne s hosťami slávnostne privítal do MO MS v Trstenej nových matičiarov. Správu o hospodárení MO MS za  uplynulý rok prečítala Ing. Margita Kapitánová, ktorá poukázala na matičné akcie ako sú Matičný sláviček, Hviezdička, matičný guláš, posedenie s jubilantmi, návšteva  matičiarov v Chorvátsku...  Správu Dozorného výboru predniesla  Mgr. Marta Fukasová a plán práce na budúci rok p. Mária Schifferdeckerová, ktorý bol prítomnými schválený.

 Za nového predsedu MO MS v Trstenej na ďalšie volebné obdobie 2017–2021 bola prítomnými členmi  zvolená  Mgr. Frančeková Jana. Počas sčítavania hlasov navrhnutých kandidátov prítomným matičiarom hral Detský dychový orchester ZUŠ v Trstenej pod vedením Bc. Lukáša Považana. Čestný predseda MO MS v Trstenej Ing. Gustáv Šinál zarecitoval poéziu od Š. Furdeka a  J.M. Hurbana.

 Následne VZ  v Trstenej schválilo delegáta  na celoslovenské VZ MS konaného 10.-11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši. VZ schválilo poverenie MO MS v Trstenej na návrh kandidátov na voľby do orgánov MS a DV MS.

 Do diskusie sa zapojila novozvolená primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá prítomným poďakovala za zvolenie. Zdôraznila spoločné úsilie na dosiahnutie stanovených cieľov mesta i MO MS a vyzvala prítomných  k vzájomnej spolupráci.

 PhDr. Martin Fejko poukázal na cieľavedomé zvyšovanie národného povedomia, prehlbovanie vzťahu k slovenskej štátnosti, kultúrnych potrieb  najmä u mladých Slovákov prostredníctvom Matice slovenskej.

 Marek Nemec oboznámil prítomných členov o schválení projektu v hodnote 210. eur na Dilongovú Trstenú. Kladne zhodnotil prácu nášho MO, ako najaktívnejšieho odboru  MS na hornej Orave a poďakoval bývalému predsedovi Ľ. Luckému za dlhoročnú  prácu v MS.

 Ján Seman hovoril o nevyhnutnosti rodiny, múdrosti starších, národnej uvedomelosti, potrebe vážiť si našich predkov, upevňovať tradície, zvyky a kresťanstvo. Aktívne zapájať mladých matičiarov do kultúrno-tvorivého procesu a rozvíjať v nich národné, vlastenecké a  mravné hodnoty.

V závere VZ bolo prijaté uznesenie, zaznela matičná hymna „ Kto za pravdu horí“. Predsedajúca zasadnutie ukončila a prítomným poďakovala za účasť.

Valne zhromazdenie MO MS v Trstenej

 


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka