Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

  Navrhovatelia  Vladimír Šubendek a Mgr. Patrícia Štubendeková, Západ 1058/22, 028 01 Trstená, podali dňa 12. 07. 2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Polyfunkčný objekt", na pozemku parcela registra C-KN č. 9394/110, katastrálne územie Trstená. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

  Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 36 ods. 1 a § 140 stavebného zákona, týmto oznamuje začatie konania o využití územia dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


 
 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka