Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.Vytlačiť
 

 Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení splnomocneným zástupcom InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO 46 981 071, podal dňa 22. 05. 2018 a doplnil dňa 05. 10. 2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Verejná elektronická komunikačná sieť: INS_FTTH_Trstená“, na pozemkoch – líniová stavba, katastrálne územie Trstená. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a začatí stavebného konania o predĺžení platnosti povolenia na vodné stavbyVytlačiť
 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER II. ETAPA.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Mesto Trstená oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania:

Navrhovateľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, podaľ dňa 06.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia stavby "Liesek - Trstená, kanalizačný zberač", katastrálne územie Trstená, Liesek.


 
 
ÚvodÚvodná stránka