Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

      Mesto Trstená ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  o z n a m u j e  začatie konania o dodatočnom povolení stavby "Polyfunkčný dom v Trstenej", postavenej na pozemku parcela registra C-KN č. 69,  katastrálne územie Trstená, stavebník Mgr. Miroslav Machaj, nar. 12. 02. 1988, trvale bytom Lúčna 1081/2, 028 01 Trstená,  podľa  § 88 ods. 1 písm. b) a  § 88a, § 61 stavebného zákona v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“)  a súčasne  n a r i a ď u j e   ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21. 05. 2019  o  10,00 hod.

so stretnutím pozvaných v  kancelárii stavebného úradu Trstená, J. Hertela 323, 028 01 Trstená (budova Trstenských technických služieb – na poschodí).


 
 

Obyvateľov: 7 252
(k 31. 03. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka