Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie o volebných okrskoch a volebných miestnostiach

Oznámenie o určení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a o utvorení volebných obvodov

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trstená v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. určilo, že Mestské zastupiteľstvo Mesta Trstená bude mať v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 

13 poslancov, ktorí budú volení v 3 volebných obvodoch, a to nasledovne:

Volebný obvod číslo 1

Západ

volia sa 4 poslanci

Volebný obvod číslo 2

Hrady, Stred, Východ

volia sa 5 poslanci

Volebný obvod číslo 3

Ďurdinová, Ústie nad Priehradou, Prístav

volia sa 4 poslanci

 


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 


 

Informácie pre kandidátov na primátora a poslancov MsZ

 Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 

 Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine popdorujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre mesto Trstená  je potrebných 200 podpisov voličov. Počet obyvateľov mesta Trstená ku dňu 23.07.2018 je 7 260 obyvateľov.

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám


 

Uznesenie o určení volebných obvodov

Uznesenie.pdf(225 kB)Uznesenie.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov v meste Trstená

Oznamenie_pocet obyvatelov.pdf(198.4 kB)Oznamenie_pocet obyvatelov.pdf

Oznámenie doručovaní o delegovaní do volebných komisií

Oznámenie

o vymenovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Trstenej

 V súlade s § 169 ods. 6 zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Trstenej

JUDr. Zuzana VAVREKOVÁ.

  Podľa § 171  a  § 176  zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta Trstená sa doručujú zapisovateľke mestskej volebnej komisie najneskoršie  60 dní pred konaním volieb, to je do 11.09.2018 do  24:00 hodiny.

Politické strany odovzdajú prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne na Mestský úrad v Trstenej počas úradných hodín.

Kontakty:  zuzana.vavrekova@trstena.sk,msu@trstena.sk

0903 580 074

043/5310 100

 

Sídlo mestskej volebnej komisie:

Dom kultúry Trstená, ČSA 957, 028 01 Trstená


 

Obyvateľov: 7 242
(k 30. 06. 2019)
Primátorka:
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Bernolákova 96/8
PSČ: 028 01
Tel.kontakt MsÚ:
043 5310 100
Tel.predvoľba: 00421/43/...

webygroup
ÚvodÚvodná stránka